Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2023

Redakcja PIT.pl

16 sierpnia br. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował nowe tabele rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego.

tabele na 2023 rok - projekt

Stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 tej ustawy, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ww. ustawy.

Obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2183) określa normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2022 r.

Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powołanym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w ust. 4 ww. przepisu, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r. (M.P. poz. 540) ogłosił, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 106% (wzrost cen o 6%). Uwzględniając ww. wskaźnik ogłoszony przez Prezesa GUS w projektowanym rozporządzeniu została określona wysokość norm szacunkowych dochodu na 2023 r.

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych

powyżej 25 m2:

a) rośliny ozdobne

1 m2

13

64

b) pozostałe

1 m2

5

08

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych

powyżej 25 m2

1 m2

3

12

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych

powyżej 50 m2:

a) rośliny ozdobne

1 m2

10

17

b) pozostałe

1 m2

6

23

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

5

85

5

Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:

a) kurczęta

1 sztuka

19

b) gęsi

1 sztuka

1

53

c) kaczki

1 sztuka

40

d) indyki

1 sztuka

99

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

a) kury

Źródło: legislacja.gov.pl

Rolnik