Nie złożysz prawidłowo korekty przez Twój e-PIT. Miliony e-PIT-ów z wezwaniami o sprostowanie?

30.04.2019 08:54 (aktualizacja: )

Przepisy, które wprowadziły system Twój e-PIT nie pozwalają, aby po 30.04.2019 r. wysyłać w nim jakiekolwiek zeznania podatkowe. Nie pozwalają również, aby w systemie składać korekty deklaracji podatkowych. Dodatkowo deklaracje z sytemu Twój e-PIT, składane po 30.04.2019 r. nie są podpisane. Podobnie podpisu nie zawierają deklaracje składane w tym systemie terminowo, jeśli podatnik użył do logowania zestawu danych autoryzujących. Osoby, które do tej pory zdecydowały  się korzystać z usługi Twój e-PIT lub będą korygować deklarację z użyciem usługi Ministerstwa Finansów muszą liczyć się co najmniej z ryzykiem wezwania do urzędu skarbowego w celu uzupełnienia danych wykazanych w PIT rocznym (czyli w celu złożenia podpisu).

Jak wskazuje dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy – kancelaria Initium, „niewątpliwie obowiązujące obecnie Rozporządzenie dot. sposobów podpisywania deklaracji podatkowych wskazuje jako jedną z form podpis elektroniczny obejmujący pięć jego składowych elementów, w tym imię i nazwisko podatnika obok numeru PESEL, daty urodzenia i kwoty przychodu z wcześniejszej deklaracji. Logowanie do systemu Twój e-PIT nie wymaga podania tych dwóch danych podatnika. W przypadku, kiedy podatnik wysyła deklarację przez ten system nie podpisując jej podpisem dostępnym przez platformę ePUAP, istotnym jest pytanie, jakie dane powinny być traktowane jako podpis złożonej deklaracji.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podpisywania deklaracji podatkowych, podpis oznacza posłużenie się 5 danymi podatnika:

  • Imię
  • Nazwisko,
  • NIP/PESEL,
  • Datę urodzenia,
  • Kwotę przychodu.

Deklaracje elektroniczne wysyłane z systemu Twój e-PIT nie posiadają tego zestawu danych jako danych autoryzujących.

Jak wskazuje dr. Biernacki, zwrócić należy uwagę co najmniej na trzy aspekty tego stanu prawnego.

Pierwszy z nich związany jest z odróżnieniem danych do logowania od danych niezbędnych do złożenia podpisu. Sam ustawodawca różnicuje ten zakres, gdyż przy logowaniu trzeba podać numer NIP lub PESEL, datę urodzenia, kwotę przychodu z wcześniejszej deklaracji oraz kwotę przychodu z deklaracji PIT-11 za 2018r. Z kolei przy podpisywaniu nie trzeba uwzględniać imienia i nazwiska, a ponadto nie jest potrzebny numer NIP lub PESEL. Zdecydowanie zatem nie można utożsamiać danych logowania z danymi niezbędnymi do podpisu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.

Druga kwestia to sformułowanie w ustawie o PIT, zgodnie z którym „akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji”. Czy „złożenie” deklaracji  w rozumieniu tego przepisu może nastąpić bez jej podpisu ? Ustawa o PIT nie udziela odpowiedzi na tak postanowione pytanie. Jednak art. 3b § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, że deklaracja złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać m.in. jeden podpis. Możliwe są zatem dwa sposoby interpretacji relacji przepisów ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej. W pierwszym przyjmujemy, że stosując zasady wykładni systemowej, regulacje ustawy o PIT są przepisami szczególnymi (lex specialis) w stosunku do Ordynacji podatkowej. W takim przypadku sformułowanie „złożenie” zastępuje konieczność podpisywania deklaracji w rozumieniu Ordynacji podatkowej i tym samym deklaracja wysyłana przez system Twój e-PIT została wyłączona z obowiązku jej podpisywania jednym z podpisów regulowanych Rozporządzeniem. Przy takiej wykładni można przyjąć, że wszystkie deklaracja składane do końca kwietnia b.r. są złożone prawidłowo – ale bez podpisu, którego ustawa o PIT nie wymaga. Z kolei złożenie ew. korekty po 1-szym maja 2019r. będzie musiało być podpisane poprzez platformę ePUAP, gdyż cytowane wcześniej przepisy ustawy o PIT umożliwiają „złożenie” deklaracji tylko do końca kwietnia b.r.

Trzeci aspekt wiąże się z drugim sposobem wykładni przepisów Ordynacji podatkowej i ustawy o PIT. Mając na uwadze fakt, że ustawa o PIT nic nie wspomina o podpisywaniu deklaracji, należy odwoływać się do art. 3b § 1 Ordynacji podatkowej, gdzie ustawodawca wprost wskazuje na konieczność złożenia podpisu pod deklaracją. Co więcej, dane do logowania, ze względu na swój inny zakres, nie zastępują podpisu. Tym samym można twierdzić, że już teraz deklaracje tylko „zaakceptowane” po zalogowaniu do systemu Twój e-PIT nie zostały prawidłowo podpisane – nie jest to bowiem podpis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.

Czy Twój e-PIT bez e-podpisu oraz korekty w tym systemie oznaczać będą wezwania do sprostowania danych?

Jak wskazuje dr Biernacki, najbardziej prawidłową wykładnią przepisów jest konkluzja, że deklaracje „akceptowane” w systemie Twój e-PIT nie zostały prawidłowo podpisane przez podatników. Brak podpisu na deklaracji traktowany jest jako błąd formalny i organy podatkowe powinny wzywać podatników do uzupełnienia deklaracji poprzez ich prawidłowe podpisanie. W skali kraju może to oznaczać kilka milionów wezwań i trudności u tych podatników, którzy nie mają założonego uwierzytelnionego profilu ePUAP.

Należy jednocześnie pamiętać, że nieuzupełniony zgodnie z wezwaniem organu podatkowego brak formalny co do podpisu w szczególnych okolicznościach może zostać uznany za niezłożenie deklaracji podatkowej.

Metodą na uniknięcie wezwania do US – samodzielna korekta zeznania poza Twój e-PIT

Przychylając się do literalnej wykładni przepisów obowiązującego prawa, podatnicy muszą być przygotowani na to, że ich e-PITy złożone poprzez Twój e-PIT mogą nieść za sobą wezwania do uzupełnienia danych – czyli do ich podpisania. Metodą na uniknięcie staje się samodzielne skorygowanie zeznania podatkowego już obecnie. Można to zrobić składając korektę deklaracji poza systemem Twój e-PIT przez internet i podpisanie takiej deklaracji korygującej zestawem danych autoryzujących zgodnie z obowiązującymi przepisami (czyli bez wykorzystania wprowadzonego w tym roku udogodnienia Ministerstwa Finansów).

Alternatywą do takiej drogi byłoby oczywiście oficjalne stanowisko ze strony Ministerstwa Finansów wskazujące, że wszystkie e-deklaracje złożone w systemie Twój e-PIT mimo braków formalnych nie spowodują konsekwencji prawnych, a podatnicy nie będą wzywani do uzupełnienia braków formalnych ich deklaracji podatkowych.

Korekta PITRozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITPIT-37