Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Mikroprzedsiębiorcy zwolnieni ze składek ZUS przez trzy miesiące, bez dodatkowych warunków

Katarzyna Sudaj 25.03.2020 10:05 (aktualizacja: )

We wtorek wieczorem 24 marca br. przed godziną 20 Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Łukasz Schreiber poinformował na Twitterze, że wszystkie mikrofirmy (zatrudniające od 1 do 9 pracowników) przez 3 miesiące nie zapłacą ZUS-u za swoich pracowników. Zwolnienie jest niezależne od poziomu przychodów firmy.

» Pobierz wniosek o zwolnienie ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy

mikrofirmy zwolnione z ZUS

Źródło: Twitter, Łukasz Schreiber

W godzinach wieczornych trwały w ministerstwie rozwoju intensywne prace nad ustawami tarczy antykryzysowej. Po analizach skutków minister Jadwiga Emilewicz wraz ze swoimi współpracownikami i w porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim, zdecydowała, że mikroprzedsiębiorcy będą zwolnieni z opłacania składek ZUS za swoich pracowników przez okres trzech miesięcy.

Zwolnienie to dla mikrofirm nie będzie obłożone żadnymi warunkami, gdyż ich weryfikacja byłaby zbyt czasochłonna i kosztowna - zapewne bardziej niż sama pomoc. Jak określiła to minister Emilewicz: "koszt selekcji byłby wyższy niż koszt wsparcia".

koszt selekcji byłby wyższy niż koszt wsparcia

Źródło: Twitter, Łukasz Schreiber

"Dla większych firm (od 10 pracowników) mamy mechanizmy dopłat do pensji. I kilka innych instrumentów wsparcia" – dopowiada Minister Jadwiga Emilewicz.

Składki ZUS "za pracowników", a co ze składkami za przedsiębiorcę?

Wśród odpowiedzi na pytania komentujących pod tweetem Łukasza Schreibera można znaleźć słowa minister Emilewicz: "Samozatrudnieni też nie zapłacą składek ZUS. Ale tylko Ci, dla których przychody nie przekraczają 15.600 zł."

Źródło: Twitter, Łukasz Schreiber

[aktualizacja 26.03.2020 r.]: Dziś pojawiło się uściślenie: przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15.600 zł

Jeśli więc właściciel mikrofirmy miał w lutym 2020 roku przychód większy niż 15.600 zł, to składki ZUS musi zapłacić samodzielnie. Jesli jego przychody z lutego nie przekraczają 15.600 zł, to zostanie zwolniony ze składek ubezpieczeniowych.

Zwolnienie ze składek społecznych ZUS czy ze zdrowotnego?

Przedsiębiorcy rozsądnie dopytują: "Czy to znaczy, że za marzec można już nie płacić? i czego można nie płacić? Składka zdrowotna? Społeczna?" W czwartek rano, Jadwiga Emilewicz, w rozmowie w radio TOK FM powiedziała, że zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne. Jednak w sobotę rano Sejm przyjął wersję ustawy mówiącą o zwolneniu ze wszystkich składek, także z ubezpieczenia zdrowotnego (szczegóły niżej).

Jak ewoluował pomysł na ulżenie firmom w obciążeniach ZUS?

W środę 18 marca br. rząd zapowiedział odroczenie płatności składek ubezpieczeniowych na ZUS o 3 miesiące. Była to pierwsza zapowiedź w ramach działań tzw. tarczy antykryzysowej, do której nie zostały do tej pory opublikowane oficjalne projekty ustaw.

Po trzech dniach, podczas sobotniej (21 marca br.) konferencji prasowej Prezydent Andrzej Duda ogłosił zwolnienie z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br.

Kolejne trzy dni i we wtorek 24 marca br. późnym wieczorem słyszymy o nowej (albo kolejnej) propozycji - wszystkie mikrofirmy (zatrudniające od 1 do 9 pracowników) przez 3 miesiące nie zapłacą ZUS-u za swoich pracowników. Zwolnienie jest niezależne od poziomu przychodów firmy. Chyba, że dotyczy to samozatrudnionych - wówczas limit przychodów wynosi 15.600 zł.

Państwo pokryje składki ZUS za mikrofirmy, samozatrudnionych i zleceniobiorców

[aktualizacja 26.03.2020 r.]: MRPiPS potwierdza, że rząd w ramach tarczy antykryzysowej zobowiązuje się do pokrycia przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla:

  • mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 29 lutego 2020 r. (chodzi o składki za wszystkich pracowników);
  • samozatrudnionych i zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.

Zgodnie z porannymi słowami minister rozwoju Jadwigi Emilewicz tarcza antykryzysowa została przyjęta przez rząd, wysłana do Sejmu i do Rady Dialogu Społecznego. Dziś ciąg dalszy konsultacji z opozycją, a w piątek projektem tarczy antykryzysowej ma zająć się Sejm. Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia.

Co Sejm zapisał w ustawie antykryzysowej nt. zwolnienia z ZUS?

[aktualizacja z 30.03.2020 r.]: W sobotę nad ranem ok. godz. 6:30 Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 299).

W przyjętej ustawie czytamy:

Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanego dalej „płatnikiem składek”, zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, i osoby z nimi współpracujące, zwane dalej „zwolnieniem z tytułu nieopłaconych składek”.

2. Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek przysługuje, jeżeli płatnik składek:

1) jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub w innych przepisach odrębnych;

2) wykonywał działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.;

3) jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

4) nie korzystał z innych form pomocy dla przedsiębiorców przewidzianych w art. 15g oraz art. 15zq;

5) osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.

3. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zwolnieniu z tytułu nieopłaconych składek podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 1, ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

4. W przypadku zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. są finansowane z budżetu państwa. Odsetek za opóźnienie w opłacaniu składek, o których mowa w ust. 1, nie nalicza się.

Art. 31zp. 1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej „ wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:

1) dane płatnika składek:

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą;

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, c) adres do korespondencji;

2) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 2, potwierdzające uzyskanie w lutym 2020 r. przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;

3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

4) podpis wnioskodawcy.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, płatnik składek składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 31zq. 1. Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

3. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

4. Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 2.

6. W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja o której mowa w ust. 5, udostępniana jest wyłącznie na tym profilu.

7. Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, następuje w drodze decyzji.

8. Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o której mowa w ust. 7, płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo postępowania przed sadami administracyjnymi.

Art. 31zr. Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka wpłacona.

Poprawki Senatu do ustawy antykryzysowej

[aktualizacja z 31.03.2020 r.]: We wtorek o 4:00 nad ranem zakończyło się posiedzenie Senatu, podczas którego przyjęto szereg poprawek do sejmowej wersji ustawy. Senatorowie chęć objęcia zwolnieniem ze składek ZUS wszystkich firm - nie tylko mikroprzedsiębiorców, ale także małych i średnich firm.

Późnym wieczorem Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tarczy antykryzysowej.

ZUSKoronawirus w PolsceHOT