Limity kasy fiskalnej dla prowadzących działalność w II połowie 2017 r.

Piotr Szulczewski 31.08.2017 09:00 (aktualizacja: )

Limity kasy fiskalnej dla prowadzących działalność w II połowie 2017 r.

Podstawowy limit obrotu, po przekroczeniu którego należy rozpocząć ewidencję na kasie fiskalnej, wynosi 20.000 zł. W przypadku podmiotów, które działalność prowadzą oraz rozpoczynają w II połowie 2017 r. limit ten liczy się inaczej.

Limity kasy fiskalnej dla prowadzących działalność w II połowie 2017 r.
Źródło: YAY foto

Podstawą ustalenia limitu jest:

  • Dla kontynuujących działalność i korzystających ze zwolnienia z kasy wskazanie, że limit w zeszłym roku nie został przekroczony,
  • Dla rozpoczynających działalność – ustalenie limitu proporcjonalnie, do okresu wykonywania działalności w trakcie roku.

Zwalnia się bowiem z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r.:

  • (kontynuujący) - podatników kontynuujących działalność, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
  • (rozpoczynający) - podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Utrata zwolnienia w trakcie 2017 r.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia i kontynuujących działalność kolejny rok, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia jako rozpoczynający działalność w trakcie 2017 r., zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.

W obu przypadkach limit może być przekroczony w pierwszej, jak i drugiej połowie roku – bez znaczenia kiedy dojdzie do przekroczenia kwoty 20.000 zł lub proporcjonalnie ustalonej wartości.

Przykład

Podatnik rozpoczyna działalność w lipcu 2017, do końca roku pozostało 175 dni. Udział proporcjonalny ustala się jako 20.000 x 175/365 = 9589 zł. Po dwóch miesiącach od przekroczenia tej wartości każda kolejna sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązuje do zastosowania kasy rejestrującej.

Udział procentowy obrotu - 80% czynności na rzecz konsumentów

Zwalnia się z obowiązku stosowania kasy fiskalnej również podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:

a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,

b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy - będzie wyższy niż 80%. Dla tego typu podatników w pierwszym roku nie należy liczyć limitu proporcjonalnego od 20.000 zł, wystarczające jest spełnienie warunku procentowej sprzedaży. Co istotne, limit obliczany jest w okresach półrocznych, i tak:

• w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania działalności (lit a powyżej), których udział procentowy obrotu w okresie pierwszych sześciu miesięcy jest równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres (czyli przy sprzedaży od 1 stycznia ewidencjonować na kasie należy zacząć od września, przy rozpoczęciu później – okres, w którym rozpoczyna się ewidencjonowanie – ulega przesunięciu),

• w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, u których okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy, których udział procentowy obrotu jest za okres do końca roku podatkowego równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego (jeśli podatnik przekroczy tę wartość 80% - nadal może sprawdzać limit proporcjonalny – 20.000 zł sprzedaży w stosunku części roku; jeśli zachowa niską wartość sprzedaży – może korzystać ze zwolnienia nawet jeśli przekroczy 80% udział w stosunku do innych podmiotów niż konsumenci).

Limit 80% ustalany na poszczególne części roku liczyć można wyłącznie w stosunku do pierwszego roku prowadzenia działalności. W latach kolejnych podatników obowiązuje już wyłącznie limit 20.000 zł obrotu.

Piotr Szulczewski, VAT.pl