Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Krajowa Administracja Skarbowa poszerzy uprawnienia kontrolne

Piotr Szulczewski

Organy ścigania dostaną szereg nowych uprawnień, które mają przyspieszyć i usprawnić zadania, jakie są im postawione. Wprowadzane w przepisach o KAS zmiany mają udoskonalić procedury działania, poszerzyć zakres zadań KAS oraz doprecyzować regulacje co do zatrudnienia w KAS i pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.

 

Celem zmian jest szersze niż do tej pory zwalczanie szarej strefy i zwalczanie wyłudzeń podatkowych. Proponowane zmiany dotyczą kwestii uregulowanych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) w szczególności w zakresie:

1) poprawy organizacji, zasad finansowania KAS oraz doprecyzowania i poszerzenia katalogu zadań KAS, w szczególności w zakresie rozszerzenia uprawnień w zakresie pozyskiwania danych w celu realizacji zadań KAS poprzez:

-  rozszerzenie katalogu podmiotów oraz instytucji obowiązanych do udostępniania organom KAS dokumentów oraz informacji (m.in. o Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polską Grupę Lotniczą, Polskie Linie Kolejowe S.A., Żeglugę Śródlądową, Krajowy Rejestr Karny) oraz  rozszerzenie przedmiotowe zakresu pozyskiwanych danych m.in. poprzez dopisanie do katalogu informacji, które mogą zbierać organy KAS, także informacji o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych,

- doprecyzowanie przepisów w zakresie możliwości korzystania przez organy KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych zadań KAS. Przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych (CRDP),

- poszerzenie o osoby fizyczne kręgu podmiotów, o których bank jest obowiązany udzielać informacji na pisemne żądanie Szefa KAS i naczelnika urzędu celno-skarbowego wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe oraz przyznanie tego uprawnienia również naczelnikowi urzędu skarbowego,

2) doprecyzowania i uzupełnienia przepisów trybu przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w tym  również w zakresie kontroli posiadania oraz produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych,

3) usprawnienia działań organów poprzez:

a) zapewnienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji oraz wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą, jak również wprowadzenie doręczania kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji, co jednocześnie zapewnienia kontrolowanemu realizację przysługujących mu uprawnień,

b) poszerzenie definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające zarówno w imieniu dostawców, jak i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru, czy o podmioty dokonujące płatności finansowych,

c) wprowadzenie możliwości upoważnienia zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego do inicjowania zadań w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz podpisywania wyniku kontroli,

4) przyznania Szefowi KAS uprawnień do prowadzenia audytu krajowych środków publicznych uregulowanego w przepisach ustawy o KAS,

5) uelastycznienia zarządzania Służbą Celno-Skarbową, w tym zmiany zasad ustalania dodatku kontrolerskiego oraz orzeczniczego, jak również nałożenia na funkcjonariuszy obowiązku informowania o wyjeździe za granicę.

 

<< Krajowa Administracja Skarbowa - zmiany w zespołach kontroli i analiz >>

 

W zakresie procedury kontroli zmianie ulegają zasady legitymowania się kontrolujących. W przypadku wykonywania czynności przez nieumundurowanego funkcjonariusza do legitymacji służbowej może być dołączony znak identyfikacji osobistej funkcjonariusza.

 

Zmiany w przepisach wejść mają w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:

1) dotyczących legitymacji służbowych, który wchodzi  w życie z dniem 1 marca 2020 r. Jednocześnie utrzymane zostało w mocy przez okres 12 miesięcy dotychczasowe rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych,

2) dodatków kontrolerskich w nowej wysokości, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.