Kalendarium podatkowo-księgowe. Ważne daty w grudniu 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w grudniu 2022 r., oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Grudzień to ostatni miesiąc w którym warto zastanowić się nad sposobami na obniżenie podatków. Wydatki z tego miesiąca mogą wpłynąć na wymiar podatku za 2022 r. Jakich terminów trzeba dochować w tym miesiącu? – wskazujemy

Comiesięczne obowiązki pracodawcy

Co miesiąc warto:

 1. ·     sprawdzić ważność badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników,
 2. zweryfikować ważność szkoleń BHP, 
 3. zweryfikować terminy umów o pracę, 
 4. zweryfikować obowiązek powiadomienia ZUS-u o zawartych umowach o dzieło (zgłoszenie umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia),
 5. daty urodzenia pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają uldze podatkowej dla 26-latków,
 6. pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób niebędących w PPK),
 7. pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie w terminie 7 dni po upływie 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób będących w PPK),
 8. czy pracodawca zobligowany jest do wpłat na PFRON – stan zatrudnienia w wysokości co najmniej 25 pracowników i brak pracowników z niepełnosprawnością bądź poziom ich zatrudnienia jest mniejszy od 6% ogólnego stanu zatrudnienia.

Dwa dni opieki na dziecko tylko do końca roku - PIT.pl

Wymiar czasu pracy w grudniu 2021 r.

W grudniu 2022 roku jest 168 godzin pracy (21 dni robocze i 8 dni wolnych od pracy).  

W grudniu dniami wolnymi od pracy są:

 • 25.12.2022 r. - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (niedziela)
 • 26.12.2022 r. – drugi dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek)

Kalendarium podatkowe i księgowe. Ważne daty w grudniu.

Źródło: shutterstock

Ważne terminy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Składki ZUS w lipcu 2022 r.  

Kwota składki zdrowotnej w grudniu 2022 r. będzie opłacana podobnie jak w okresie od lutego do listopada 2022 r.  Jej wysokość będzie zależna od dochodu i formy opodatkowania. 

Wysokość składek ZUS na 2022 r. (standardowych)

Rodzaj składki

2022 r.

2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

 Składka zdrowotna

zależna od dochodu/formy opodatkowania

381,81 zł

38,11 zł

8,32%

 Składka emerytalna

693,58 zł

615,93 zł

77,65 zł

12,61%

 Składka rentowa

284,26 zł

252,43 zł

31,83 zł

12,61%

 Składka chorobowa

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

 Składka wypadkowa

59,34 zł

52,70 zł

6,64 zł

12,60%

 Składka na Fundusz Pracy

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

SUMA SKŁADEK ZUS

1 631,20 zł za styczeń 2022 r.  

1 457,49 zł

173,71 zł

11,33%

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Składki ZUS 2022 r. – ryczałt

Dla podatników, którzy rozliczają się ryczałtowo, wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wysokości rocznych przychodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

·       60 000 zł – składka zdrowotna od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

·       od 60 do 300 tys. zł – składka zdrowotna od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

·       od 300 tys. zł – składka zdrowotna od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, podobnie jak za pierwszy miesiąc roku dla przedsiębiorców na podatku liniowym i zasadach ogólnych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2021 r., czyli 6221,04 zł. Liniowcy zapłacą 4,9 proc. składki zdrowotnej, natomiast podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą 9 proc.

Łączne składki ZUS na 2022 rok dla firm rozliczających podatek ryczałtem 

Roczne przychody

Składka zdrowotna 2022 r.

Składki ZUS za 2022 r.

Składki ZUS za 2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

poniżej 60 000

335,94 zł

1 547,22 zł

1 457,49 zł

89,73 zł

6,16%

od 60 000,01 do 130 000 zł

559,89 zł

1 771,17 zł

1 457,49 zł

313,68 zł

21,52%

powyżej 300 000 zł

1 007,81 zł

2 219,09 zł

1 457,49 zł

761,60 zł

52,25%

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Ryzykowny ryczałt - przekroczenie progu przychodów spowoduje dopłaty do składki zdrowotnej za 2022 - PIT.pl

Obowiązki podatkowe w urzędzie skarbowym w grudniu 2022 r. 

W grudniu 2022 r. przedsiębiorcy muszą pamiętać też o obowiązkach względem urzędu skarbowego. 

5.12.2022 (poniedziałek)

Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2022 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które uregulowane jest w art. 103 ust. 5a u.p.t.u., podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za okresy miesięczne w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty.

7.12.2022 (środa)

Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2021 r.

Na podstawie obowiązujących przepisów podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

"Polski ład": ograniczenie w stosowaniu karty podatkowej

12.12.2022 (poniedziałek)

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2022 r.

20.12.2022 (wtorek)

We wtorek przedsiębiorcom kończy się czas na spełnienie kilku ważnych obowiązków względem skarbówki. Muszą oni dokonać:

 •  wpłaty za listopad 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych,
 • wpłaty za listopad 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy,
 • wpłaty za listopad 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

27.12.2022 (wtorek)

Tuż po Bożym Narodzeniu mija termin: 

 • zapłaty podatku VAT za listopad 2022 r.,
 • złożenia deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za listopad 2022 r.,
 • przesłania pliku JPK_V7M za listopad 2022 r.,
 •  przesłania  pliku JPK_V7K za listopad 2022 r. (część ewidencyjna),
 • wpłaty podatku akcyzowego za listopad 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego,
 • przesłania informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2022 r.,
 •  złożenia deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2022 r.,
 • rozliczenia podatku cukrowego należnego za listopad 2022 r.,
 • rozliczenia podatku od sprzedaży detalicznej za listopad 2022 r.

28 grudnia 2022 r. (środa)

To termin zapłaty podatku dochodowego dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

Pozostałe obowiązki

15.12.2021 (środa)

Do tego dnia należy wykonać:

·       wpłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2022 - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,

·       wpłatę do PPK za listopad 2022 r.

20.12.2022 (wtorek)

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r. poz. 956).

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

 •  deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-0, dotyczące wpłat;
 •  deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-a, dotyczące wpłat należnych;
 •  deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-b, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-b, dotyczące wpłat należnych;

27.12.2022 (wtorek):

Należy przekazać dokumenty do PEFRON, które dotyczą dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2022 r.

31.12.2021 r. (piątek)

W ostatni dzień miesiąca należy pamiętać o:

 •  złożeniu deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za listopad 2022 r.
 • złożeniu przez spółkę jawną, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne informacji CIT-15J (wraz z załącznikiem CIT/JW) - jeżeli rok obrotowy spółki pokrywa się z kalendarzowym
 • opublikowaniu na swojej stronie internetowej przez podatnika, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy o pdop, informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r. i przekazanie (drogą elektroniczną) informacji o adresie tej strony właściwemu urzędowi skarbowemu - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

KsięgowośćZUSPodatki 2022Skala podatkowaSkładka zdrowotna