Pobierz e-pity 2019

Już niedługo podatnicy otrzymają decyzję o opodatkowaniu poprzez PIT-16

Piotr Szulczewski 26.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Podatnicy, którzy podjęli decyzję o opodatkowaniu kartą podatkową mieli obowiązek do 20 stycznia 2015 r. zadeklarować ją na druku PIT-16. Wysokość podatku w ich przypadku wynikać będzie z decyzji ustalającej, którą już niedługo otrzymają z urzędu skarbowego.

Stawki karty podatkowej 2015

PIT-16 jest wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, który podatnik musi złożyć elektronicznie z użyciem danych potwierdzających jego tożsamość lub w wersji wydrukowanej do 20 stycznia 2015 r. Na jego podstawie organ podatkowy wylicza wysokość podatku na rok 2015, a ustalona wartość podatku wynika z decyzji organu podatkowego.

Po odebraniu decyzji, podatnik ma 14 dni na podjęcie ostatecznej decyzji co do stosowania w 2015 r. karty podatkowej. Podatnik może:

  • Opłacać podatek zgodnie z zasadami określonymi w doręczonej decyzji,
  • Odwołać się od decyzji,
  • Zrzec się opodatkowania w formie karty podatkowej.

Termin na wydanie decyzji o karcie podatkowej oraz jak postępować do dnia wydania decyzji

W okresie do dnia wydania decyzji ustalającej podatnik, który rozpoczął działalność lub prowadził ją dotychczas na zasadach ogólnych opodatkowaną według skali podatkowej lub w innej formie niż karta podatkowa, musi prowadzić księgi i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy, które po doręczeniu decyzji są zaliczone na poczet podatku wynikającego z decyzji ustalającej wysokość stawki karty podatkowej.

Podatnicy, którzy w roku poprzednim byli już opodatkowani kartą, stosują dotychczasowe stawki karty podatkowej. Do dnia otrzymania decyzji podatnicy opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej w wysokości ustalonej na rok poprzedni.

Termin na wydanie decyzji zależny jest od skomplikowania sprawy. Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. Jeżeli terminy te nie zostaną dochowane, podatnikowi służy prawo wniesienia ponaglenia do właściwego dyrektora izby skarbowej.

 

Konsekwencje zrzeczenia się karty podatkowej

Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. W takim przypadku jest on obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu zaprowadzić:

  • ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, albo
  • właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W tym przypadku podatnik jest obowiązany wpłacić - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej - różnicę pomiędzy kwotą podatku dochodowego obliczonego na ogólnych zasadach za okres od początku roku do końca miesiąca, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej, a kwotą podatku dochodowego zapłaconego w formie karty podatkowej, w okresie przed zrzeczeniem się opodatkowania w tej formie.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl