Jednorazowa amortyzacja w związku z COVID-19, także dla budynku [interpretacja]

Ewelina Czechowicz

Budynek nabyty w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można jednorazowo zamortyzować w miesiącu nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 52s ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uznał w interpretacji z dnia 13 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0115-KDIT3.4011.786.2020.2.PS.)

Stan faktyczny

W dniu 28 grudnia 2020 r. przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki, która jest czynnym podatnikiem VAT. Działalność wnioskodawcy polega na wytwarzaniu odzieży i pościeli szpitalnej oraz operacyjnej wielokrotnego użytku, a także podkładów i serwet operacyjnych.

Spółka planuje zakup budynku produkcyjnego wraz z działką, na której jest posadowiony oraz skorzystanie z możliwości danej przez art. 52s ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego w miesiącu wprowadzenia go do ewidencji. Budynek w dacie przyjęcia go do używania będzie zdatny i kompletny do używania tj. produkcji ww. wyrobów.

Wnioskodawca wskazał, że budynek zostanie nabyty wyłącznie w celu produkcji wyżej wymienionych towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wszystkie produkowane towary mogą być stosowane w przedmiotowym zakresie, acz są to towary szerokiego stosowania w Służbie Zdrowia (nie są to szczepionki, czy testy służące leczeniu czy testowaniu konkretnych patogenów). Towary mogą być dostarczane zarówno w oparciu o przepisy art. 6a ww. ustawy i jak i ustawy - Prawo zamówień publicznych, jak również w oparciu o kontrakty cywilno-prawne dla sektora prywatnego, którego jednostki borykać się mogą z COVID-19.

Budynek zostanie wpisany do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

amortyzacja w związku z Covid-19 również dla budynku

Źródło:shutterstock

Wnioskodawca zapytał KIS:

1. Czy istnieje możliwość uznania wytwarzanych w nabywanym budynku towarów za towary określone w art. 52s ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? (katalog z art. 52s ust. 2 jest katalogiem otwartym poprzez sformułowanie "w szczególności". Zatem pytanie dotyczy interpretacji zgodności produkowanego asortymentu towarów z zakresem przedmiotowym towarów określonych w art. 52s ust. 2 ustawy)

2. Czy nabyty budynek, w którym produkowane będą wyroby, o których mowa w pytaniu 1 jest środkiem trwałym, o którym w art. 52s ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

3. Czy od środka trwałego, o którym mowa w ww. pytaniu można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?

Rozstrzygnięcie Dyrektroa Krajowej Informacji Skarbowej 

Dyrektor KIS uznał, mają na uwadze okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, że ma on możliwość skorzystania   z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Z uwagi na to, że w budynku zakupionym przez Wnioskodawcę będą produkowane towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a art. 52s ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi katalog otwarty towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ww. ustawie, to uznać należy, że wytwarzane w budynku towary, będą wypełniać dyspozycję zawartą w treści ww. art. 52s ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nabyty budynek, w którym produkowane będą te wyroby/towary/odzież, będzie środkiem trwałym, o którym w ww. art. 52s ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego będzie można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu nabycia tego budynku i wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce ustawodawca w ramach Tarczy antykryzysowej zdecydował się na wprowadzenie szeregu preferencji, które mają na celu ułatwienie działalności przedsiębiorcom oraz pomoc w zwalczaniu epidemii. Jedną z takich preferencji jest między innymi możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Podstawą do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego jest art. 52s ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz analogiczny art. 38k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

AmortyzacjaPodatki 2021Koronawirus w Polsce