Pobierz e-pity 2019

Jak krok po kroku rozliczyć deklarację PIT za 2013 rok

15.01.2014 10:00 (aktualizacja: )

Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia, a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

Wybieramy odpowiedni formularz zeznania

Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L , PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Nie warto czekać do ostatniego dnia. Rozliczajmy się wcześniej!

Uwaga! Nawet wówczas, gdy uzyskany w roku podatkowym dochód, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. 3091 zł), mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Jeżeli od tego dochodu płatnik pobrał zaliczkę na podatek, zostanie ona nam zwrócona jako nadpłata podatku.

 1. Najczęściej składanym zeznaniem jest PIT-37. Wypełniamy go, jeśli uzyskaliśmy przychody:
 • wyłącznie w Polsce,
 • za pośrednictwem płatnika,
 • opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody:
  • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,
  • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy),
  • ze stypendiów,
  • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia),
  • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu p racy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych,
  • z praw autorskich i innych praw majątkowych.
 1. Jeżeli nie spełniamy wyżej wymienionych warunków, bo w roku podatkowym prowadziliśmy działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej lub uzyskaliśmy dochody z zagranicy, lub mamy obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M), a także gdy osiągnęliśmy dochody z najmu, wówczas rozliczamy się na formularzu PIT-36, w którym jednocześnie wykazujemy przychody wymienione w punkcie pierwszym (np. wynagrodzenie ze stosunku pracy), jeśli takie osiągnęliśmy.
 2. Jeżeli dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wybraliśmy opodatkowanie jednolitą 19% stawką podatku, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-36L .
   
 3. Jeżeli dla przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-28.
   
 4. Jeżeli osiągnęliśmy przychody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.) lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-38.
   
 5. Sposób rozliczenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntu) zależy od daty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa.

Jeżeli zbywaną nieruchomość lub prawo nabyliśmy:

 • w latach 2007-2008, rozliczenia podatku dokonujemy w zeznaniu PIT-36, PIT-36L albo PIT-38,
 • po 2008 r., składamy zeznanie roczne PIT- 39.

Można zatem wyobrazić sobie sytuację, w której w 2013 r. osiągnęliśmy przychody z najmu (dla których wybraliśmy formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), otrzymywaliśmy wynagrodzenie z pracy, sprzedaliśmy na giełdzie akcje oraz prowadziliśmy działalność gospodarczą, dla której jako formę opodatkowania wybraliśmy jednolitą 19% stawkę podatku. Wówczas do 31 stycznia 2014 r. składamy do urzędu skarbowego PIT 28, w którym rozliczamy przychody z najmu, a do 30 kwietnia 2014 r. PIT- 37, w którym rozliczamy dochody z pracy, PIT- 38, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) ze sprzedaży akcji, oraz PIT-36L , w którym rozliczamy dochody (lub stratę) z działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką podatku

<< czytaj całość

 

Źródło: Ministerstwo Finansów