Harmonogram z ostatecznymi terminami dotyczącymi sprawozdań za 2020 r.

Gazeta Podatkowa

Na skutek trzeciej fali pandemii COVID-19 wiele jednostek zobligowanych do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r. miało problem z terminowym wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. W celu zapewnienia ich prawidłowej realizacji Ministerstwo Finansów zdecydowało o wydłużeniu terminów związanych m.in. ze sporządzeniem i zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych za 2020 r.

Terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2020 r. zostały przesunięte na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572). Regulacje te weszły w życie w dniu 30 marca 2021 r. Przesunięcia ostatecznych terminów wynikające ze znowelizowanego rozporządzenia mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.

Harmonogram z ostatecznymi terminami dotyczącymi sprawozdań za 2020 r.
Źródło: shutterstock.com

Wynikające z rozporządzenia nowe ostateczne terminy związane ze sprawozdaniami finansowymi za 2020 r. dotyczą jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059). Wydłużono także terminy dotyczące zatwierdzania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych i innych jednostek określonych w § 3b znowelizowanego rozporządzenia, mających problem z dokonaniem tej czynności w okresie pandemii COVID-19 ze względu na dużą liczbę członków organów zatwierdzających, a także terminy związane ze sprawozdawczością jednostek sektora finansów publicznych.

Warto zaznaczyć, że w rozporządzeniu nie przewidziano przesunięcia terminu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. W związku z tym należało je przygotować do 31 marca 2021 r.

Zaktualizowany harmonogram obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych dla jednostek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 r.* - checklista
Lp.Rodzaj czynnościUstawowy termin wykonania i podstawa prawnaNowy ostateczny terminWyjaśnienieReali-
zacja
1.Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r.Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego ten rok, tj. do 31 marca 2021 r. (art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości).Termin ten przesunięto o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2021 r.Sprawozdanie finansowe za 2020 r. jednostka sporządza na podstawie stanu wynikającego z zamkniętych ksiąg rachunkowych za 2020 r. Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym, tj. pomiędzy dniem zamknięcia ksiąg za 2020 r. a dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ten rok, rozlicza się według reguł wskazanych w art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
2.Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2021 r. (art. 45 ust. 1, ust. 1f-1g, ust. 2 i 3 oraz art. 52 ust. 1 oraz art. 48a ust. 3-4 i art. 48b ust. 4-5 ustawy o rachunkowości).Termin przedłużono o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2021 r.Elementami rocznego sprawozdania finansowego, co do zasady, są: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Jednostki objęte obowiązkiem badania przez firmę audytorską dodatkowo przygotowują zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (zwolnione z tego obowiązku są podmioty posiadające status jednostki mikro lub małej). Zasadniczo roczne sprawozdanie finansowe musi mieć postać elektroniczną w formie ustrukturyzowanej, tj. format XML. Do przygotowania elektronicznego sprawozdania finansowego w formie ustrukturyzowanej nie są zobowiązane spółki cywilne (mogą jednak sporządzić je w tej formie dobrowolnie).
3.Podpisanie sprawozdania finansowego za 2020 r.Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r., nie później niż 31 marca 2021 r. (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości).Termin przedłuża się o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2021 r.E-sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jeśli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do tego sprawozdania. Roczne sprawozdanie finansowe może zostać podpisane z użyciem: kwalifikowanych podpisów elektronicznych, podpisów zaufanych, podpisów osobistych (zaawansowane podpisy elektroniczne w nowym e-dowodzie osobistym).
4.Sporządzenie sprawozdania z działalności za 2020 r.Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2021 r. (art. 45 ust. 4 w powiązaniu z&nbsp:art. 49 ust. 1, 5-7 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości).Termin przedłuża się o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2021 r.Obowiązek jego sporządzenia wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym spoczywa na jednostkach określonych w art. 49 ustawy o rachunkowości, np. spółkach kapitałowych. Generalnie powinno ono mieć postać elektroniczną nieustrukturyzowaną, np. pliku PDF. Przy czym podmioty figurujące w rejestrze przedsiębiorców KRS muszą sporządzić je w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdanie to podpisuje tylko kierownik jednostki, a gdy jest nim organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Zwolnione z obowiązku przygotowania tego sprawozdania są jednostki mikro i małe, o ile w informacji dodatkowej, a jednostka mikro w informacjach uzupełniających do bilansu, wykażą dane dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych.
5.Złożenie sprawozdania finansowego za 2020 r. do KAS przez podatników pdofDo 30 kwietnia 2021 r. (art. 45 ust. 5 ustawy o pdof - Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).Termin przedłużono do 31 lipca 2021 r.Podatnicy pdof mający obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego przekazują je, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, szefowi KAS w postaci elektronicznej (odpowiadającej strukturze logicznej oraz w formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów).
6.Udostępnienie sprawozdania finansowego za 2020 r.Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub członków, tj. nie później niż 15 czerwca 2021 r. (art. 68 ustawy o rachunkowości).Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. - maksymalnie do 15 września 2021 r.Obowiązek udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom sprawozdania finansowego za 2020 r. i sprawozdania z działalności jednostki oraz sprawozdania z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez firmę audytorską) są spółki z o.o., towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne oraz spółdzielnie. Ponadto spółka akcyjna udostępnia akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.
7.Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r.Nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2021 r. (art. 64 ust. 1 w powiązaniu z art. 53 ust. 1 i 1a i art. 68 ustawy o rachunkowości).Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. - maksymalnie do 30 września 2021 r.Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają sprawozdania finansowe jednostek wskazanych w art. 64 ustawy oraz jednostki, które dla celów podatku dochodowego ustalają różnice kursowe w oparciu o przepisy bilansowe. W przypadku podmiotów, które są zobligowane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom sprawozdania z badania, badanie powinno zostać zakończone najpóźniej 15 dni przed terminem ich zgromadzenia. Sprawozdanie z badania biegły rewident przygotowuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. nie później niż 30 czerwca 2021 r. (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości).Termin przedłużono o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021 r. (inne zasady dla jednostek, o których mowa w § 3b rozporządzenia).Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ zatwierdzający. Następuje to po rozpatrzeniu tego sprawozdania, co oznacza, że organ zatwierdzający jednostki uznał je za odzwierciedlające rzetelnie i jasno sytuację majątkową, finansową oraz jej wynik finansowy. Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego nie dotyczy m.in. jednostek w upadłości.
9.Złożenie sprawozdania finansowego za 2020 r. do KAS przez podatników pdopW ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., nie później niż 10 lipca 2021 r. (art. 27 ust. 2 ustawy o pdop - Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.).Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. - maksymalnie do 10 października 2021 r. Podatnicy pdop niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania (o ile ich dotyczy), a spółki dodatkowo dołączają odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Do KAS składa się tylko zatwierdzone sprawozdania finansowe.
10.Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r.W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., nie później niż 15 lipca 2021 r. (art. 12 ust. 4 i  ust. 5 ustawy o rachunkowości).Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. - maksymalnie do 15 października 2021 r.Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego księgi rachunkowe zostają ostatecznie zamknięte i nie można w nich dokonywać żadnych zmian. W przypadku ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu programu komputerowego, ich ostateczne zamknięcie polega na zastosowaniu takiej funkcji programu, która prowadzi do zablokowania możliwości wprowadzania zapisów księgowych do wszystkich zbiorów składających się na te księgi. Po dokonaniu ostatecznego zamknięcia ksiąg zbiory danych z zapisami księgowymi mogą być udostępnione jedynie do odczytu.
11.Złożenie w KRS sprawozdania finansowego za 2020 r.W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., nie później niż 15 lipca 2021 r. (art. 69 ustawy o rachunkowości).Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. - maksymalnie do 15 października 2021 r.Kierownik jednostki przekazuje do właściwego rejestru sądowego: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (jeśli dotyczy), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku niektórych jednostek sprawozdanie z działalności. Gdy sprawozdanie finansowe za 2020 r. nie zostanie zatwierdzone w ustawowym terminie, trzeba złożyć je w KRS dwukrotnie, tj. jako sprawozdanie niezatwierdzone do 15 października 2021 r., a po jego zatwierdzeniu - w ciągu 15 dni od zatwierdzenia. Złożenie to następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.
12.Złożenie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprawozdania finansowego za 2020 r.W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., nie później niż 15 lipca 2021 r. (art. 70 ustawy o rachunkowości).Termin wydłuża się automatycznie na skutek przesunięcia terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. - maksymalnie do 15 października 2021 r.Dotyczy to jednostek, które nie figurują w KRS, a ich sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, w tym np. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych.
*Dotyczy jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217)

autor: Karolina Paszkowska
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 2021-05-24

Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Koronawirus w PolsceCIT