Pobierz e-pity 2018

Fiskus kontroluje nas, a kto kontroluje fiskusa?

Katarzyna Sudaj 16.08.2011 10:00 (aktualizacja: )

To, że fiskus ma prawo skontrolować każdego podatnika, wiemy wszyscy. A kto ma prawo sprawdzić fiskusa? O tym możemy się dowiedzieć  m.in. z aktualizowanego wykazu kontroli prowadzonych w Ministerstwie Finansów (MF).

Wykaz zawiera zestawienie kontroli przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz inne organy w ministerstwie w ostatnich latach. Obok kontroli NIK-u, w Ministerstwie Finansów swoje kontrole przeprowadzają:

 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Urząd Kontroli Skarbowej,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie,
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy,
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Co bywa przedmiotem tychże kontroli? Oczywiście Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzeganie praw pracowniczych. Bieżąca kontrola PIP w Ministerstwie Finansów (rozpoczęta 1 sierpnia 2011 roku) dotyczy prawnej ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń. O ile nietrudno się domyślić, jakie zagadnienia może kontrolować PIP, o tyle nie każdy wie, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawdza w MF stan realizacji i wdrożenia projektów e-usług dla podatników, czyli e-Deklaracje, e-Podatki, e-Rejestracja. Rok temu MSWiA prowadziło kontrolę stanu realizacji projektów „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” oraz „Infrastruktura e-usług Resortu Finansów”.

Szczególny status mają kontrole Najwyższego Urzędu Kontroli ujęte w osobnym zestawieniu.

Kontrole NIK dotyczą głownie wykonania budżetu państwa, obsługi płatności w ramach programów finansowanych ze środków unijnych oraz obsługi długu krajowego i zagranicznego.

Ze wspomnianego zestawienia wynika, że w ciągu roku w Ministerstwie Finansów jest przeprowadzanych ok. 30 kontroli. Może to niewielkie pocieszenie dla podatnika, ale dobrze wiedzieć, że naszych „kontrolerów podatkowych” też ktoś kontroluje.

Zakres kontroli podatkowej 2011

Niestety fakt, że w Ministerstwie Finansów są przeprowadzane różnorakie kontrole, nie zmienia faktu, że na celowniku kontrolerów z fiskusa nieprzerwanie są działania podatników. W 2011 roku urzędy skarbowe bacznie przyglądają się:

 1. podatnikom dokonującym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 2. podatnikom wykazującym znaczne przychody i jednocześnie niski dochód lub straty z tytułu działalności gospodarczej oraz dokonującym odliczeń z tytułu strat z lat poprzednich,
 3. podatnikom wykazującym, co do zasady, znaczne zwroty podatku od towarów i usług lub częstotliwe nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia,
 4. podatnikom lub płatnikom podatku dochodowego zobowiązanym do wpłaty należnego podatku bądź zaliczek za poszczególne miesiące lub kwartały,
 5. podmiotom niezgłaszającym działalności gospodarczej, znikającym, zaprzestającym składania deklaracji lub zawieszającym działalność gospodarczą,
 6. podmiotom dokonującym transakcji za pośrednictwem Internetu.

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl

 

Uwaga: Brak poprawy dyscypliny podatkowej mimo skuteczniejszych kontroli skarbowych w 2010 roku

 Prezes NIK Jacek JezierskiFragment wypowiedzi prezesa NIK Jacka Jezierskiego, który przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej:

"Zaległości podatkowe zwiększyły się o prawie 8%, a zaległości z tytułu innych należności budżetowych o 16%. Wzrost taki wystąpił pomimo poprawy podstawowych wskaźników efektywności kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe. Kwoty uszczuplonych podatków, wymierzone po kontrolach przez naczelników urzędów skarbowych oraz wynikające z deklaracji skorygowanych przez podatników, były większe w porównaniu do 2009 r. o 6,6%. Trafnie dobierane były podmioty do kontroli. Efektywność kontroli, mierzona relacją liczby kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości do ogólnej liczby kontroli, wyniosła 62,4%. Była ona wyższa niż w 2009 r. o 6,5 punktu procentowego. Zarówno urzędy skarbowe, jak i urzędy kontroli skarbowej koncentrowały się na kontroli podmiotów z obszarów podwyższonego ryzyka wystąpienia nadużyć podatkowych.

Nie osiągnięto jednak zamierzonych celów w postaci poprawy dyscypliny podatkowej. Tylko w nielicznych obszarach odnotowano mniej nieprawidłowości. Znaczna część uszczuplonych podatków nie została też, wyegzekwowana, pomimo że wskaźnik efektywności egzekucji poprawił się z 21,2% w 2009 roku do 24,2%."
Prezes NIK Jacek Jezierski

Źródło: NIK