Dwa, trzy lub więcej PIT-11. Łączenie informacji PIT-11 od wielu pracodawców

Piotr Szulczewski 14.03.2013 09:00 (aktualizacja: )

2018-03-09

Informacje PIT-11 mogą dotrzeć nie tylko z jednego zakładu pracy. Może się zdarzyć, że w trakcie roku dochodzi do zmiany pracodawcy, jak również do wypłat wynagrodzeń od kilku płatników. Więcej danych o przychodach zmusza do zachowania zasad łączenia informacji i podawania ich na zbiorczym PIT-36 lub PIT-37.

Dwa, trzy lub więcej PIT-11
Dwa, trzy lub więcej PIT-11 / YAY foto

Wszystkie dane z wielu PIT-11 trafiają zbiorczo do PIT-36 lub PIT-37. Nie ma znaczenia czy otrzymało się jeden, dwa czy więcej informacji od płatników. Decydującym o zasadach ujęcia danych jest fakt, czy każdy PIT-11 przekazywany był z tego samego rodzaju źródła przychodów, czy też źródła te różniły się.

W pierwszym przypadku podatnik musi zsumować wszystkie przychody pochodzące z poszczególnych źródeł. PIT-11 oraz PIT-36 lub PIT-37 posiada wiersze, które są oznaczone tymi samymi źródłami – i w ramach tych źródeł należy przepisać dane, sumując je najpierw ze wszystkich PIT-11.

Przykład

Podatnik posiada dwie informacje PIT-11 z umowy o dzieło oraz z umowy zlecenie. Oba tytuły rozliczane są w ramach tzw. działalności wykonywanej osobiście w wierszu nr 6 PIT-11. Podatnik sumuje kwoty z pól 49 i wpisuje je łącznie na PIT-37 w poz. 47.

Podobnie postąpić należy z kwotami kosztów uzyskania przychodów oraz pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy – które to kwoty są kolejnymi pozycjami w tych samych wierszach PIT-11.

Przy łączeniu kosztów Istotne jest, by pamiętać o górnych limitach kosztów ograniczających roczne ich wykorzystanie. Limity zależą od rodzaju źródła, jakiego przychody dotyczą.

Koszty można rozliczać wyłącznie w ramach grup uzyskania co oznacza, że nie można ich przenosić z jednego tytułu do drugiego. Dopuszczalne jest natomiast ich wykorzystywanie łączne w ramach tego samego źródła.

Przykład

Podatnik posiada dwie umowy zlecenie i rozlicza koszty uzyskania z tytułu ich świadczenia. Z pierwszej z nich rozliczył koszty w wysokości 20% osiągniętego przychodu, z drugiej – koszty faktycznie poniesione, z których poniósł stratę (koszty przekroczyły przychód). Dopuszczalne jest połączenie kosztów w ramach jednego źródła – działalności wykonywanej osobiście.

Możliwe jest również rozliczanie kosztów z różnych umów, które uznaje się za to samo źródło uzyskania przychodów.

Przykład

Podatnik posiadał umowę o dzieło i umowę zlecenie. W Pit-37 wpisuje w jedno pole – kosztów z tytułu działalności wykonywanej osobiście.

Płatnik wystawia jeden PIT-11 za kilka umów

Jeden płatnik nie powinien wystawiać więcej niż jednego PIT-11 nawet jeśli rozliczenie obejmuje wiele różnych przychodów. W efekcie podatnik przenosi z takiego łącznego PIT-11 wszystkie przychody do rocznej deklaracji PIT. Nie dochodzi tutaj do sumowania kwot podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu źródeł z wielu informacji PIT-11.

Przykład

Płatnik wystawia PIT-11 z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie oraz zapłaty za przeniesienie praw autorskich. W PIT-11 wypełnił 4 wiersze – nr 1 , 6 i 8. Tak samo należy ująć kwoty wypłat w PIT-37.

Prawa autorskie z wielu PIT-11

Koszty uzyskania przychodów ze wszystkich tytułów (ze wszystkich wierszy wskazanych w PIT-11) nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej połowy górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Koszty autorskie ogranicza się zatem w dwóch grupach:

  • Z tytułu umowy o pracę (wiersz nr 1)
  • Z tytułu praw autorskich i praw, o których mowa w art. 18 ustawy (wiersz nr 8 PIT-11).

Powyższe ograniczenie musi być jednak łączne. Zatem po przekroczeniu powyższej wartości kosztów autorskich (42764 zł) koszty nie mogą być naliczane z żadnego z powyższych tytułów.

Ograniczenia dokonuje się chronologicznie, tzn. ustala się koszty autorskie zgodnie z datami ich naliczania w trakcie roku. Po przekroczeniu granicy 42764 zł kosztów nie nalicza się do tych grup przychodów, które powstały po niej u podatnika.

Przykład

Podatnik w okresie styczeń – kwiecień uzyskiwał umowę o pracę, którą wyczerpał koszty autorskie. Po tej dacie posiadał umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W rocznym Pit nie ogranicza się kosztów proporcjonalnie lecz chronologicznie, czyli wystąpią one z umowy o pracę, a nie ustali się ich z tytułu umowy o dzieło.

Koszty autorskie z wielu PIT-11

Koszty łączone z wielu PIT-11 lub z wielu umów realizowanych u jednego pracodawcy z umów o pracę ( i umów podobnych):

  • wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej (zarówno u jednego jak i u wielu pracodawców);
  • wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej (zarówno u jednego jak i u wielu pracodawców), a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Przykład

Podatnik pracuje w ciągu roku na 10 umowach o pracę przez pół roku, po czym do konca roku pozostaje zatrudniony u jednego pracodawcy. Zmienia je średnio prawie dwa razy na miesiąc przez pierwsze pół roku, stąd każdy płatnik wskazuje mu koszty miesięczne 111,25 zł miesięcznie i występują one dwa razy na miesiąc , od każdego z płatników. Jednak w rocznym PIT podatnik musi obniżyć je do 2002,05 zł.

Źródło: Piotr Szulczewski, PIT.pl