Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dopłaty do ogrzewania dla szkół, przedszkoli, żłobków i innych podmiotów

Gazeta Podatkowa

Obecnie obserwowany jest duży wzrost cen energii oraz nośników energii na rynku krajowym i zagranicznym. Z dniem 20 września 2022 r. weszły w życie regulacje zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wprowadza ona narzędzie wsparcia w postaci tzw. tarczy energetycznej, kierowanej nie tylko do gospodarstw domowych, ale też do szkół, żłobków, szpitali i innych podmiotów tzw. wrażliwych. Na jakie wsparcie mogą liczyć te podmioty? Jakie warunki muszą spełniać, aby je uzyskać?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw:

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności,

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

Źródło: shutterstock

Definicja podmiotu wrażliwego

Jako podmiot wrażliwy ustawodawca traktuje m.in.:

  • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • noclegownie oraz ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),
  • podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 Prawa oświatowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
  • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.),
  • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennych opiekunów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 ze zm.),
  • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej,
  • warsztaty terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) oraz zakłady aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy,

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności.

Jednorazowy dodatek

Na mocy przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw podmioty wrażliwe otrzymają jednorazowy dodatek na pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania za sezon za zakupiony: węgiel kamienny, brykiet, pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, pelet drzewny, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy, wykorzystywany do ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej.

Wniosek o dodatek należy złożyć do 30 listopada 2022 r. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wysokości dodatku.

Gmina na rozpatrzenie dokumentów i wypłatę pomocy ma maksymalnie miesiąc.

Postulowane zmiany

Samorządy wnioskują o wprowadzenie zmian w przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Postulowane jest m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów wrażliwych o pływalnie oraz placówki dziennego wsparcia i ośrodki, które przyjmują obywateli Ukrainy. Samorządowcy apelują również o wydłużenie terminu na składanie wniosków do 31 grudnia 2022 r. oraz o zmniejszenie ilości węgla, który trzeba wykazać na fakturze.

Wysokość jednorazowego dodatku z tytułu wzrostu kosztów ogrzewania wylicza się według wzoru:

D = (Zk - Skp) × 0,4

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D-wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych,
Zk-zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,
Skp-średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)


autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 2022-10-24

Ochrona danych osobowych w zakładach pracy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Inne podatki