Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Do końca maja 2021 r. pracodawcy mają czas na przekazanie I raty odpisu na ZFŚS

Ewelina Czechowicz 05.05.2021 09:10 (aktualizacja: )

Pracodawcy w terminie do dnia 31 maja 2021 r. zobowiązani są odprowadzić  na rachunek bankowy Funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów na ZFŚS. Kto musi dokonać wpłaty i ile ona wynosi, przypominamy.

ZFŚS tworzą obowiązkowo jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe i to bez względu na liczbę pracowników zatrudnianych na dzień 1 stycznia 2021 r. Natomiast pozostali pracodawcy mają ten obowiązek w zależności od liczby zatrudnianych pracowników na dzień 1 stycznia tego roku.

ZFŚS zobowiązany jest utworzyć podmiot zatrudniający co najmniej:

  • 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • Od 20 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, gdy wnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

W systuacji kiedy pracodawca  zatrudnia do 49 pracowników i nie wnioskuje o to związek zawodowy, nie musi tworzyć ZFŚS i wypłacać świadczenia urlopowego. 

Odpis na fundusz socjalny 2021 r.

Na podstawie art. 5j ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1070) do ustalenia wysokości odpisu na fundusz socjalny w 2021 r. bierze się pod uwagę przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., które ogłasza Prezes GUS. Prezes GUS wskazał przeciętne wynagrodzenie dla tego okresu  w dniu 19 lutego 2019 r.  zgodnie z treścią obwieszczenia wynosi ono 4134,02 zł. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2018 r. i w drugim półroczu 2018 r. (Monitor Polski rok 2019 poz. 201). W 2020 r. obowiązywała ta sama podstawa wymiaru odpisu na ZFŚS.

Odpis na ZFŚS do 31 maja 2021 r.

Źródło: shutterstock

Rodzaje i kwoty odpisu na ZFŚS

Wyróżniamy dwa rodzaje odpisów na ZFŚS, są to odpis  podstawowy oraz odpis fakultatywny.

Odpis podstawowy

Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy odpis podstawowy wynosi 37,5% podstawy, a więc 1550,26 zł. W przypadku pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych) będzie to 50% podstawy, a więc 2067,01 zł. Dużo niższe kwoty przekazuje się za pracownika młodocianego. Przewiduje się 3 różne wysokości w zależności od roku nauki:

  • 1 rok nauki to 5% podstawy czyli 206,70 zł,
  • 2 rok nauki to 6% podstawy czyli 248,04 zł,
  • 3 rok nauki to 7% podstawy czyli 289,38 zł.

Odpis podstawowy

%

kwota

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy

37,5%

1550,26 zł

Pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze

50%

2067,01 zł

Pracownik młodociany w I roku nauki

5%

206,70 zł

Pracownik młodociany w II roku nauki

6%

248,04 zł

Pracownik młodociany w III roku nauki

7%

289,38 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Odpis fakultatywny

Odpis fakultatywny można przekazywać dodatkowo w zależności od uznania pracodawcy. Wynosi odpowiednio:

 

  • na każdą osobę zatrudnioną z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę – 6,25% podstawy a więc 258,38 zł,
  • na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego (w przypadku utworzenia przez pracodawcę zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i przeznaczenia na to odpisu podstawowego w wysokości 7,5% tego odpisu) – 7,5% podstawy a więc 310,05 zł.

Odpis fakultatywny

kwota

Pracownik z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

6,5%

258,38 zł

Emeryt i rencista, nad którym zakład sprawuje opiekę

6,5%

258,38 zł

Osoba zatrudniona, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

7,5%

310,05 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

II rata na ZFŚS do 30 września 2021 r.

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

 

 

ZFŚSKodeks pracy