Do 31 maja 2019 r. pamiętaj o oświadczeniu do KRUS w sprawie podatku z prowadzenia firmy

Piotr Szulczewski

Jeśli wartość podatku z działalności gospodarczej w 2018 r. nie przekroczyła 3376 zł, podatnik będący przedsiębiorcą ma możliwość opłacania składek do ubezpieczenia rolniczego.

Rolnik lub domownik, który w pełnym zakresie opłaca obowiązkowo KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, może rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i może nadal opłacać KRUS. Ta sama zasada dotyczy osób, które współpracują przy działalności. Warunkiem jest, że osoby takie spełniają jednocześnie następujące warunki:

  1. złożą w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;
  2. jednocześnie nadal prowadzą działalność rolniczą lub stale pracują w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
  3. nie są pracownikiem i nie pozostają w stosunku służbowym;
  4. nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza w ich przypadku kwoty 3376 zł.

Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia składa się w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności łącznie z zaświadczeniem o kwocie należnego podatku. Jeśli natomiast w danym roku dochodzi do kontynuacji działalności, do 31 maja danego roku należy złożyć wyłącznie zaświadczenie o kwocie należnego podatku.

W roku 2019 zaświadczenie powinno wskazywać, że w 2018 r. należny podatek od prowadzenia działalności nie przekroczył 3376 zł. Do tej kwoty liczy się sumę podatku za rok 2018, nie ma przy tym znaczenia metoda opodatkowania przyjęta przez podatnika.

W przypadku, gdyby kwota podatku przekroczyła limit, ubezpieczenie w KRUS z tytułu działalności gospodarczej nie jest możliwe i rolnik opłacać musi składki z dwóch tytułów.  Natomiast samo niezłożenie zaświadczenia lub niezachowanie terminu do jego złożenia, jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z dniem, do którego rolnik lub domownik obowiązany był złożyć zaświadczenie albo oświadczenie w Kasie KRUS, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem terminu na złożenie tego zaświadczenia albo oświadczenia.

RolnikZUS