Czynny żal przy korekcie nowego JPK_VAT, kiedy jest potrzebny?

Ewelina Czechowicz

Nowy JPK_VAT to też więcej   obowiązków dla przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT oraz księgowych – w zależności od strony, która przygotowuje nowy JPK. Dotąd składając korektę JPK_VAT do 1 października 2020 r. podatnicy nie musieli składać czynnego żalu, wynikało to z faktu że JPK był uznawany za informację, a nie księgę. Po nowelizacji kodeksu karnego skarbowego i dodaniu art.61 a kks, aby uniknąć sankcji podatnik powinien rozważyć złożenie czynnego żalu. Skąd taka zmiana?

Do 1 października 2020 r. wyjaśnienia nie były potrzebne ani przy poprawianiu deklaracji VAT-7, ani przy korygowaniu JPK_VAT, ponieważ uznawany był on za informację podatkową. Teraz okazuje się, że część ewidencyjna JPK_VAT traktowana jest jak księga, a nowy art. 61 Kodeksu karnego skarbowego wprowadza nową sankcje.  

czynny żal przy korekcie nowego JPK_VAT

Źródło: shutterstock

Definicja księgi w Kodeksie karnym skarbowym

Zgodnie  z treścią art. 53 ust. 21 Kodeksu karnego skarbowego księgami są:

 • księgi rachunkowe;
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów;
 • ewidencja;
 • rejestr;
 • inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

Art. 61a Kodeksu karnego skarbowego

Od pierwszego października 2020 r. obowiązuje w kodeksie karnym skarbowym nowy art. 61a dodany przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1520).

"Art.  61a.   [Naruszenie obowiązku przesyłania księgi właściwemu organowi podatkowemu]

§  1.       Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§  2.       W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§  3.       Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto księgę przesyła po terminie lub wadliwą."

Cytowany przepis  wprowadził do Kodeksu karnego skarbowego sankcję za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi. Grozi za to grzywna – maksymalnie do 240 stawek dziennych. Jeżeli czyn jest mniejszej wagi, grzywna jest taka, jak za wykroczenie skarbowe.

Korekta części deklaracyjnej JPK_VAT

Korekta JPK w zakresie części deklaracyjnej nie wymaga składania czynnego żalu. Tu przepisy nie uległy zmianie.

Czynny żal

Czynny żal uregulowany został w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. "Czynny żal" to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego zawierające wszystkie istotne okoliczności sprawy.  Od 31 marca 2020 r. czynny żal można przesłać za pomocą Internetu, takie ułatwienie dla podatników wprowadziła tarcza antykryzysowa. Aby wysłać „czynny żal” elektronicznie trzeba skorzystać z platformy ePUAP i wiadomość przesłać na skrzynkę właściwego organu (urzędu skarbowego). Zawiadomienie przesyłane przez Internet należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Czynny żal można złożyć także tradycyjnie na piśmie lub ustnie do protokołu w urzędzie. W dalszym ciągu "czynny żal" można wnieść na piśmie lub przekazać ustnie do protokołu.

Z dobrodziejstwa "czynnego żalu" nie może skorzystać sprawca, który:

 

  •  kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
  • wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego,
  • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował (chyba że wszyscy członkowie grupy lub związku złożyli "czynny żal"),
  • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Brak wzoru dla czynnego żalu

Czynny żal nie posiada urzędowego wzoru. Składając go trzeba pamiętać jednak o istotnych elementach, które powinien zawierać, a są nimi:

  • dane identyfikacyjne podatnika,
  • adresat,
  • istotne okoliczności popełnionego czynu,
  • osoby współdziałające przy jego popełnieniu,
  • informację, że czyn został przez podatnika naprawiony, a jeżeli nie został jeszcze naprawiony to w jakim terminie tego dokona.

 

 

 

 

 

JPK Jednolity Plik Kontrolny