Czy środki z konta VAT będą zwalniane przez urzędy skarbowe w ciągu 3 dni?

Ewelina Czechowicz

Pandemia koronowirusa sprawiła, że wśród ułatwień dla przedsiębiorców zalazły się przepisy dotyczące środków zgromadzonych na rachunkach VAT.

W październiku 2019 r. została wprowadzona przez ustawodawcę podzielna płatność. Mając na uwadze sytuację przedsiębiorców zostały przygotowane przepisy, na mocy których proponuje się skrócić do 3 dni termin, w którym naczelnik urzędu skarbowego zwalnia środki zgromadzone na koncie VAT.

Czy środki z konta VAT były zwalniane przez urzędy skarbowe w ciągu 3 dni?
Źródło: shutterstock.com

Obecnie termin na rozpatrzenie wniosku o wydanie zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT wynosi 60 dniZmiana ta ma pomóc przedsiębiorcą i sprawić, że nie będą tracić płynności finansowej.

Dodatkowo nowe przepisy mają ograniczyć stosowania przesłanek uprawniających naczelnika urzędu skarbowego do odmowy wydania zgody na zwolnienie środków z konta VAT, w przypadku podejrzenia, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie uregulowane albo wystąpi zaległość podatkowa. Ograniczenie stosowania obowiązywać będzie w okresie trwania w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, i w okresie 6 miesięcy po ich zakończeniu.

Wprowadzenie terminu 3 dni roboczych na wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia – zgody na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT, od dnia otrzymania od podatnika wniosku w ocenie rządu nie znajduje uzasadnienia – zgodnie z treścią opinii do druku sejmowego nr 327.

Rząd podkreśla, że organ podatkowy obowiązany jest do weryfikacji złożonego wniosku, musi mieć zatem zapewniony odpowiedni czas na przeprowadzenie odpowiednich czynności.  Rządzący wskazują, że złożenie przez podatnika wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT nie blokuje możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku VAT, do celów zgodnych z przepisami, w trakcie trwania postępowania o uwolnienie środków.

Środki zgromadzone na rachunku VAT cały czas są w obrocie, gdyż podatnik może opłacać z nich zobowiązania z tytułu faktur zakupowych, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek akcyzowy, należności celne oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Opiniujący poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela oraz niektórych innych ustaw, uważają że propozycję 3 dniowego terminu na wydanie postanowienia przez naczelnika urzędu skarbowego w związku z uwolnieniem środków na rachunku VAT należy ocenić negatywnie.

Dalsze losy projektu będą znane po najbliższym posiedzeniu Sejmu, którego obrady zaplanowano na 16-17.09.2020 r.

Płatność podzielonaZmiany w VAT