Pobierz e-pity 2020

Ceny transferowe z perspektywy spółki rumuńskiej

02.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

Ceny transferowe z perspektywy spółki rumuńskiej

W związku z postępującą internacjonalizacją biznesu, polskie firmy coraz częściej decydują się na rozwój działalności poza granicami naszego kraju. Częstym kierunkiem ekspansji stają się, obok państw Europy Zachodniej, rozwijające się rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie wejściem polskich spółek na rynek rumuński. Kraj ten, jako posiadający duży potencjał do rozwoju, staje się bardzo atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów.

Decydując się na założenie spółki powiązanej w Rumunii warto poznać przepisy oraz lokalną praktykę w zakresie cen transferowych – tematyki ostatnio bardzo popularnej i istotnej z punktu widzenia europejskich administracji podatkowych.

Cel inwestycji: Rumunia

Rumunia z ponad dwudziestoma milionami obywateli zajmuje drugie miejsce po Polsce w Europie Środkowo-Wschodniej i siódme w Unii Europejskiej pod względem liczby mieszkańców. Siła nabywcza rumuńskich konsumentów rośnie, co jest efektem obniżenia podatku VAT oraz podwyższenia płacy minimalnej w 2016 roku. Pomimo tego wzrostu, koszty pracy są niższe niż w Polsce.

 
Źródło: YAY foto

Geograficzne położenie Rumunii sprawia, że kraj ten jest atrakcyjny z gospodarczego punktu widzenia. Rumunia jest krajem karpackim, naddunajskim z dostępem do Morza Czarnego, położonym u nasady półwyspu Bałkańskiego. Potencjalnych inwestorów zachęcić mogą dostęp do rynku Unii Europejskiej, do której Rumunia należy od 2007 roku oraz do rynku tureckiego, który charakteryzuje się wysokim wewnętrznym potencjałem.

Kraj ten jest otwarty na inwestycje zagranicznych firm. Stawki podatków są stosunkowo niskie. Rumunia oferuje obcokrajowcom możliwość zakupu ziemi oraz ulgi podatkowe w specjalnych strefach, które przypominają polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne. Do zalet Rumunii należą także szybki wzrost gospodarczy (PKB z roczną dynamiką na poziomie 6% w II kwartale 2016 roku) oraz szybki wzrost konsumpcji.

Polski eksport do Rumunii w 2016 roku oscylował w granicach 2% eksportu ogółem. Polskie produkty są uznawane przez rumuńskich konsumentów za produkty o wysokiej jakości i konkurencyjnej cenie. Jednak podejmując decyzję o założeniu spółki zależnej w Rumunii należy zwrócić uwagę na konsekwencje wynikające z lokalnych przepisów w zakresie cen transferowych.

Lokalne regulacje w zakresie cen transferowych

Podmioty powiązane

Definicja podmiotów powiązanych w rumuńskich regulacjach jest analogiczna do większości europejskich jurysdykcji, tj. za powiązane uznaje się podmioty powiązane osobowe, kapitałowo (25% wartości lub liczby udziałów bądź praw głosu w innym podmiocie) lub poprzez pełnienie funkcji zarządczo-kontrolnych w innym podmiocie.
 

Obowiązki dokumentacyjne

Dokumentacja cen transferowych przygotowana przez polską spółkę zgodnie z polskimi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku będzie w zdecydowanej większości zgodna z rumuńskimi regulacjami. Dokumentacje za lata poprzednie, przygotowane w oparciu o polskie prawo, będą wymagały uzupełnienia w celu spełnienia wszystkich rumuńskich wymagań, m.in. o analizę danych porównawczych, która stanowi element obowiązkowy dokumentacji cen transferowych w Rumunii.

Obowiązek corocznego sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy dużych podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi, przekraczające limity określone w zależności od rodzaju transakcji. Dokumentację cen transferowych należy przygotować do 25 marca, czyli do daty złożenia rocznego zeznania podatkowego, roku następującego po roku, podczas którego dokumentowana transakcja została przeprowadzona. Mali i średni przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje przekraczające progi, a także więksi przedsiębiorcy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi nieprzekraczające progów mogą zostać zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych na żądanie organów podatkowych. W tym wypadku termin na przedłożenie dokumentacji wynosi 30 do 60 dni, z możliwością jednorazowego przedłużenia o maksymalnie 30 dni. Podatnicy muszą również pamiętać o konieczności przetłumaczenia przygotowanej dokumentacji na język rumuński.

Nieprzedłożenie dokumentacji na żądanie organów karane jest grzywną w wysokości od 450 do 2 250 EUR (w zależności od wielkości podatnika), a doszacowane zyski podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 16%.

Ceny transferowe w praktyce

Kontrole cen transferowych

Liczba kontroli cen transferowych w Rumunii sukcesywnie rośnie. Najbardziej narażone na kontrole są spółki osiągające długoterminowe straty lub przeprowadzające transakcje z podmiotami posiadającymi siedzibę w raju podatkowym, lub których przedmiotem są usługi lub wartości niematerialne o dużej wartości.

Żądanie przedstawienia dokumentacji cen transferowych jest powszechną praktyką. Organy podatkowe, w ramach przeprowadzanych kontroli żądają przedstawienia dokumentacji wszystkich transakcji, co do zasady, za okres pięciu lat, także od małych i średnich przedsiębiorstw.
 

Doszacowanie do mediany

Praktyka z kontroli rumuńskim pokazuje, że wybór metody ustalenia ceny transferowej powinien zostać właściwie uzasadniony w dokumentacji cen transferowej. Zarzuty niekompletności dokumentacji mogą zostać postawione w sytuacji, gdy wybór metody kalkulacji cen transferowych i jej zastosowanie nie zostały, w ocenie organu podatkowego, udokumentowane poprawnie. Jeśli ustalony poziom ceny nie znajduje się w przedziale międzykwartylowym analizy danych porównawczych, organy podatkowe doszacują najprawdopodobniej dochód określając cenę na poziomie mediany z benchmarku.

Dodatkowo, z praktyki wynika, że niezależnie od profilu funkcjonalnego podmioty zależne działające na rynku rumuńskim powinny generować zysk. W przypadku rumuńskich podmiotów zależnych nie generujących zysku, organy podatkowe mogą próbować doszacować dochód do wysokości mediany. Dzieje się tak niezależnie od profilu funkcjonalnego podmiotu zależnego.

Ponadto, zaleca się by przed założeniem spółki w Rumunii stworzyć model rozliczeń wewnątrzgrupowych zgodny z polskimi i rumuńskimi regulacjami, a także opracować politykę cen transferowych, będącą podstawą przyjętego modelu rozliczeń.
 

Zyski zagranicznych dystrybutorów

Rumuńskie organy kontrolujące preferują metodę marży transakcyjnej netto w przypadku analizy zyskowności zagranicznych dystrybutorów. Jest to bowiem najczęściej stosowana metoda przy transakcji dystrybucji towarów na rumuńskim rynku. Metoda marży transakcyjnej netto polega na badaniu marży zysku netto, jaką uzyskuje podmiot w transakcji lub transakcjach z innym podmiotem powiązanym, i określeniu jej na poziomie marży, jaką ten sam podmiot uzyskuje w transakcjach z podmiotami niezależnymi, lub marży uzyskiwanej przez podmioty niezależne w porównywalnych transakcjach.
 

Lokalne dane porównawcze

Szukając podmiotów do analizy porównawczej warto pamiętać, że w pierwszej kolejności należy wykorzystać dane z lokalnego rynku, czyli dane podmiotów działających na rynku rumuńskim. W przypadku braku dostępności tych danych, stosuje się dane podmiotów działających w Unii Europejskiej, a następnie dane o podmiotach z pozostałych rynków. Należy pamiętać, aby w przypadku braku danych o podmiotach z rynku rumuńskiego rozszerzyć zasięg analizy na całą Unię Europejską, a nie tylko rynki sąsiadujące.
 

Porozumienia cenowe

Podatnicy rumuńscy mają możliwość zawarcia z administracją podatkową uprzedniego porozumienia cenowego (Advanced pricing agreement - APA). Dostępne są wszystkie rodzaje porozumień, tj. jedno, dwu oraz wielostronne. Procedura jest inicjowana przez podatnika przez złożenie wniosku, które może zostać poprzedzone organizacją tzw. spotkania wstępnego w celu omówienia z administracją podatkową szczegółów wniosku oraz postępowania. Porozumienie może zostać zawarte na okres do 5 lat, począwszy od roku złożenia wniosku. Na wydanie APA podatnik musi zaczekać 12 miesięcy w przypadku porozumienia jednostronnego oraz 18 miesięcy w przypadku porozumienia dwu i wielostronnego.

Podsumowując, Rumunia to kraj atrakcyjny gospodarczo dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przy zakładaniu spółki zależnej w Rumunii należy jednak pamiętać o przepisach podatkowych, w tym w zakresie cen transferowych, które są obecnie w centrum zainteresowania rumuńskich władz podatkowych.

 

Magdalena Marciniak, doradca podatkowy, Szef Zespołu Cen Transferowych w MDDP 

Karolina Stupak, Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych MDDP

Magdalena Marciniak, doradca podatkowy, Szef Zespołu Cen Transferowych w MDDPKarolina Stupak, Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych MDDP