Pobierz e-pity 2019

Będzie nowa ustawa - Prawo działalności gospodarczej

Iwona Maczalska 16.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Gospodarki wydało nowy projekt założeń ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Ustawa ma stanowić swoistą kartę praw podstawowych dla przedsiębiorców.

11 grudnia bieżącego roku Ministerstwo Gospodarki wydało projekt założeń do nowej ustawy Prawo działalności gospodarczej. Projektowane zmiany mają na celu poprawę funkcjonowania wolności gospodarczej oraz wprowadzenie ułatwień w wykonywaniu działalności gospodarczej.

 

Zmiana definicji działalności gospodarczej

Pierwszą z zaproponowanych zmian jest modyfikacja definicji działalności gospodarczej, poprzez zaznaczenie w niej, że działalność gospodarcza jest stałą działalnością zarobkową lub mającą inny cel gospodarczy, wykonywaną na własne ryzyko w sposób trwale zorganizowany i ciągły. Zdaniem projektodawców aktualnie obowiązująca definicja działalności gospodarczej przestała mieć już realne odzwierciedlenie w stosunku do aktualnej sytuacji gospodarczej.

Ustawa - prawo działalności gospodarczej
Źródło: Thinkstock

 

Nowa zasada ,,co nie jest prawem zabronione jest dozwolone”

Projektodawcy proponują wprowadzenie nowej zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w myśl której przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności może podejmować się wykonywania różnych czynności, które nie są wyraźnie zabronione przepisami prawa. Zasada ta ma wyeliminować zjawisko nieuzasadnionego kwestionowania działań przedsiębiorców przez organy administracji publicznej.

Interpretacja niejasnych przepisów na korzyść przedsiębiorców

Nowe przepisy wprowadzają również zasadę mówiącą, że w przypadku niejasnych przepisów, budzących wiele wątpliwości interpretacyjnych, organy administracji publicznej nie będą mogły rozstrzygać ich na niekorzyść przedsiębiorcy.

 

Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy

Projektodawcy proponują również wprowadzenie zasady, w myśl której organy administracji państwowej w przypadku zaistnienia okoliczności budzących wątpliwości związanych z działalnością przedsiębiorcy, zobowiązane będą rozstrzygać wyłącznie na korzyść przedsiębiorców. Będą one bowiem zobowiązane zakładać, że przedsiębiorca działa zgodnie z prawem i z poszanowaniem dobrych obyczajów.

 

Zasada jednokrotnego przekazywania informacji

Nowa ustawa ma wprowadzić również zasadę, zgodnie z którą organy administracji państwowej nie będą mogły żądać od przedsiębiorców przedłożenia informacji lub dokumentów, jeżeli będą mogły samodzielnie uzyskać je od innego organu administracji publicznej. Zasada ta ma na celu zmniejszenie skali przekazywanych dokumentów przez przedsiębiorców na życzenie urzędów administracji państwowej, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wydłużenie okresu zawieszenia działalności gospodarczej do 36 miesięcy

Projektodawcy proponują również by w ustawie – Prawo działalności gospodarczej znalazły się przepisy uelastyczniające zasady zawieszania działalności gospodarczej. Jedną z nich jest przepis wydłużający okres zawieszenia działalności z 24 do 36 miesięcy, a także przepis mówiący o tym, że niezłożenie w ustawowym terminie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru.

Przedsiębiorca w pierwszym roku prowadzenia działalności bez kary za naruszenia

Założenia do projektu ustawy zawierają również przepis mówiący o tym, że mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca będący w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie podlegał karze za naruszenia małej wagi. Możliwość uniknięcia kary będzie jednak przywilejem możliwym do wykorzystania wyłącznie raz w odniesieniu do danego naruszenia, w okresie pięciu lat następujących po jego zastosowaniu.

Wyszczególnienie form wykonywania działalności gospodarczej

W nowej ustawie – Prawo działalności gospodarczej znaleźć ma się również przepis wprost wymieniający formy wykonywania działalności gospodarczej dostępne dla podatników. Projektodawcy zaproponowali więc wskazanie, że działalność gospodarcza może być wykonywana w szczególności w następujących formach: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, europejskiej), oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, fundacji, spółdzielni, banku spółdzielczego, czy SKOK.

Wolność, równość i niedyskryminacja w działalności gospodarczej

Projektowane przepisy precyzują i rozbudowują zasadę wolności, niedyskryminacji i równości w działalności gospodarczej. W tym celu w ustawie Prawo działalności gospodarczej zostanie wydzielony odrębny przepis stanowiący, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na warunkach określonych przepisami prawa i z zachowaniem, zasady równego traktowania.

Iwona Maczalska,
PIT.pl