Alimenty na dziecko a ulga rehabilitacyjna 2018

Piotr Szulczewski 02.03.2018 09:00 (aktualizacja: )

Osoby posiadające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne nierzadko uzyskują prawo do świadczeń alimentacyjnych, a także do innych świadczeń, które są zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT. Problem pojawia się w obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej, której opiekun uprawniony będzie do świadczeń.

Alimenty na dziecko a ulga rehabilitacyjna 2018 r.

Alimenty na dziecko a ulga rehabilitacyjna 2018 r. / YAY foto

 

W zeznaniu za poprzedni rok podatkowy ulga rehabilitacyjna przysługiwała do podatników, na których utrzymaniu pozostawały osoby niepełnosprawne z najbliższej rodziny tj: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osobę na której utrzymaniu pozostawały te osoby zależne było od wartości dochodu osiąganej przez niepełnosprawnego. Kwota ta wynosiła w rozliczeniu roku 2016 – 9120 zł, a obecnie (w zeznaniu za 2017 r.) jest to 10.080 zł.

Ustawodawca nie skonkretyzował czy obliczając dochód posługiwać się dochodem z każdego tytułu, czy też kwoty zwolnione z opodatkowania nie wpływają na ten limit. Przepis nie wskazuje jednak by w tym przypadku chodziło o dochód opodatkowany, lecz każdy uzyskiwany przez niepełnosprawnego, do którego zastosowanie ma ustawa o PIT. Problem rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 09.07.2013 r. sygn. akt II FSK 2258/11. Zdaniem NSA, do ustalenia wysokości dochodu określonego w art. 26 ust. 7e updof należy przyjąć wszystkie dochody osiągane przez osobę niepełnosprawną.

<< Sposób odliczania ulgi na leki w PIT za 2017 rok >>

Od 2017 r. alimenty nie wpływają na ulgę rehabilitacyjną

W 2017 r. przepis wprowadzający prawo korzystanie z ulgi przez opiekuna osoby niepełnosprawnej uległ zmianie. Wskazane zostało, że do dochodów do limitu 10080 zł nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci:

  1. małoletnich,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż

Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Co istotne – dla korzystania z ulgi rehabilitacyjnej i niewliczania do limitu dochodów – osoby niepełnosprawne otrzymujące alimenty nie muszą być dziećmi własnymi – chodzi wyłącznie o spełnienie warunków wskazanych powyżej co do wieku, nauki oraz kwestii zasiłków.

Pozostałe kwoty zwolnione z podatku PIT wpłyną na limit 10.080 zł

Wyłączenie nie dotyczy natomiast innych kwot i świadczeń zwolnionych z opodatkowania. Chodzi w szczególności o zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i inne świadczenia uzyskiwane przez dzieci (również pełnoletnie). Zwolnienie z podatku PIT świadczeń otrzymywanych przez te osoby nie powoduje, by opiekun mógł korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Wyłącznie gdy całość dochodu nie przekroczy 10.080 zł takie prawo będzie możliwe.

Piotr Szulczewski, PIT.pl