30 wrzesień 2017 r. - ostatni termin na VAT-REF za 2016 r. Odzyskaj VAT zapłacony za granicą

Piotr Szulczewski 27.09.2017 10:00 (aktualizacja: )

Dzień 30 wrzesień 2017 r. - ostatni termin na VAT-REF za 2016 r. Odzyskaj VAT zapłacony za granicą

Z końcem września 2017 r. upływa nieprzywracany termin składania wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego przez podatników w innym kraju członkowskim UE za rok 2016. Prowadzenie czynności przedsiębiorstwa poza terytorium kraju siedziby nie pozwala odliczać zagranicznego podatku w polskiej deklaracji VAT, jednak upoważnia podatnika do złożenia wniosku o zwrot VAT – na formularzu elektronicznym VAT-REF wysyłanym do kraju poniesienia kosztu.

Dzień 30 wrzesień 2017 r. - ostatni termin na VAT-REF za 2016 r. Odzyskaj VAT zapłacony za granicą.

Źródło: YAY foto

Zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego za granicą dotyczy podatników niemających siedziby w państwie członkowskim zwrotu, czyli państwie, w którym podatnik zapłacił podatek VAT nie wykonując w tym kraju czynności opodatkowanych uznawanych za dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium tego państwa. Czynności rodzące w praktyce prawo odliczenia podatku krajowego, dokonane poza terytorium Polski - w kraju poniesienia wydatku na towar lub usługę (czynność opodatkowaną podatkiem od wartości dodanej) dadzą więc prawo odzyskania naliczonego tam podatku. Warunkiem jest terminowe wystąpienie z wnioskiem w tej sprawie.

Bezpłatne SMSOpis deklaracji
VAT-REFWniosek / Korekta o zwrot podatku VAT / Application/Adjustment for VAT refund
(Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej wysyła się elektronicznie do polskiego organu podatkowego, który niezwłocznie potwierdza złożenie VAT-REF. Wniosek należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przez system e-Deklaracje (lub programy księgowe współpracujące z tym systemem) – są to jedyne skuteczne metody złożenia wniosku, nie ma obecnie możliwości, by wniosek wysłać pocztą lub złożyć go osobiście w polskim urzędzie skarbowym. Państwo zwracające VAT natomiast ma obowiązek poinformować wnioskodawcę w terminie 4 miesięcy od jego uzyskania o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, a wypłacić zwrot w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych liczonych od upływu terminu o decyzji organu państwa obcego. Za opóźnienia należą się odsetki za zwłokę.

Wnioski mogą dotyczyć okresu roku lub kwartału. Możliwe jest zatem złożenie w trakcie 2017 r. maksymalnie 4 różnych wniosków obejmujących rok 2016. Należy przy tym pamiętać, że VAT-REF kwartalny nie może obejmować kwot mniejszych niż 400 euro, a w przypadku wniosku rocznego – nie można występować o zwrot kwoty niższej niż 50 euro. W przypadku dostaw paliwa, dokument będący podstawą zwrotu należy dołączyć do VAT-REF, gdy wnioskowana kwota podstawy opodatkowania jednej faktury przekracza 250 euro. W przypadku pozostałych rodzajów transakcji w kraju zwrotu limit dostarczania dokumentacji wynosi 1000 euro.

Aby wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku od wartości dodanej należy być podatnikiem dokonującym transakcji dających prawo do odliczenia podatku VAT w Polsce.

Uwaga!

Dzień30 września 2017 r. przypada w sobotę, co powoduje, że termin powinien się zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi - przesunąćna najbliższy dzień pracujący. Niemniej jednak termin ten wynika z dyrektywy unijnej - art. 15 Dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim. Zasadnym jest zastosowanie w tym przypadku przesunięcia terminu na najbliższy dzień roboczy zgodnie z korzystniejszymi dla podatnika od zapisów prawa unijnego - przepisami krajowymi. Aby jednak uniknąć niebezpieczeństwa składania wniosku po terminie warto, by nie później niż do soboty 30.09.2017 r. wniosek został wysłany elektronicznie.   

Piotr Szulczewski, VAT.pl