14 dni na korektę nowej ewidencji VAT. 500 zł kary za każdy nieskorygowany błąd

Piotr Szulczewski

Ustalono już termin, w którym obowiązkowe będzie skorygowanie błędów w nowej elektronicznej ewidencji dla celów podatku VAT. Jeśli podatnik nie przygotuje zmian i nie zatwierdzi ostatecznej wersji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia – musi liczyć się z karą po 500 zł za każdy błąd. Kara będzie nakładana za literówki w nazwach, błędy w kwotach (np. o grosz) czy w pomyłce co do rodzaju czynności. Ale jeśli skoryguje - kary nie będzie.

Nowe ewidencje VAT zawierać mają w szczególności dane dotyczące:

  • rodzaju sprzedaży i podstaw  opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
  • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
  • kontrahentów;
  • dowodów sprzedaży i zakupów;
  • adresu e-mail podatnika.

Jakiekolwiek błędy korygować będzie można bez konsekwencji w terminie 14 dni. Przepisy na etapie legislacyjnym nie są jeszcze precyzyjne i nie wskazują, od kiedy liczyć ten termin:

„W przypadku stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera:

  1. błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub w przypadku,
  2. zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji

- podatnik jest obowiązany przesłać w terminie 14 dni korektę ewidencji”.

Jednocześnie jednak przepisy zawierają szansę na uniknięcie błędów za drobne uchybienia. Jeśli błędy zostaną bowiem wykryte w ramach kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wezwie podatnika do ich skorygowania wskazując te błędy. W takim przypadku podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, prześle korektę ewidencji zawierającej korektę błędów wskazanych w wezwaniu lub złoży wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów,

Kara 500 zł wystąpi wyłącznie w przypadku, gdy podatnik nie wywiąże się z obowiązku we wskazanym terminie. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy wcześniej stwierdzony przez niego błąd.

VATHOT