1 zł zwrotu ulgi prorodzinnej obniży świadczenie rodzinne o 12 zł

Piotr Szulczewski 08.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Prawo do zwrotu ulgi na dziecko pozostaje prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jeżeli podatnik chce korzystać ze świadczeń rodzinnych powinien pamiętać, że zwrot ulgi na dzieci, który wynika z rozliczenia rocznego, pozostaje dochodem, który należy uwzględnić przy ustalaniu kwoty świadczeń rodzinnych. Każda złotówka zwrotu obniży świadczenie miesięczne o 1 zł, a zatem rocznie podatnik straci za każdą złotówkę zwrotu ulgi - 12 zł ze świadczenia rodzinnego.

1 zł zwrotu ulgi prorodzinnej obniży świadczenie rodzinne o 12 zł

Źródło: YAY foto

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych od 2016 r. wypłata zasiłków rodzinnych odbywa się na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że gdy dochód rodziny przekracza kwotę 574 zł (664 zł - gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Oznacza to, że 1 zł dochodu za wiele obniża zasiłek miesięczny o 1 zł. W skali roku natomiast przekroczenie kryterium dochodowego ogranicza wysokość świadczenia o 12 zł (po 1 zł za każdy miesiąc).

>>> Zwrot ulgi na dziecko może ograniczyć 500 zł z programu Rodzina 500 plus <<<

Podatnicy mogą być zainteresowani, by ograniczyć dochód, który biorą pod uwagę przy ustalaniu świadczeń rodzinnych. W efekcie ograniczeniu może podlegać również wysokość zwrotu ulgi prorodzinnej. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych dochodem dla celów ustalenia prawa do tego świadczenia są m.in.:

  • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwrot ulgi prorodzinnej,
  • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  • alimenty na rzecz dzieci.

Czy można wystąpić o zwrot części ulgi na dziecko?

Jeżeli kwota przysługującego odliczenia na dziecko jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu tej ulgi w zeznaniu PIT podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Problemem pozostaje, czy podatnik może wystąpić o zwrot niewykorzystanej ulgi wyłącznie w całości, czy również w części. Z brzmienia ustawy nie wynika bowiem czy podatnik może wnioskować wyłącznie o zwrot częściowy, w stopniu mniejszym, niż wynika z różnicy pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia na dziecko a kwotą odliczoną z tytułu tej ulgi w zeznaniu PIT.

Piotr Szulczewski, PIT.pl