Optymalizacja składek ZUS

26.11.2012 10:00 (aktualizacja: )

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza kilka reguł w przypadku podlegania ubezpieczeniom z kilku tytułów ubezpieczeń. W niektórych przypadkach pozwala na wybór jednego tytułu ubezpieczenia, zwalniając z obowiązku odprowadzania składek od pozostałych. Takie właśnie regulacje można wykorzystać unikając składek ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Są one nazywane zbiegiem tytułów ubezpieczeń.

Unikając ZUS-u warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu, oszczędzaniu czy inwestowaniu w celach emerytalnych.

W przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń zgodnie z poniższymi zasadami dla obliczenia podstawy wymiaru składek stosować należy zasady obowiązujące przy przerwach w opłacaniu składek.

Prosta optymalizacja ZUS

Kiedy dodatkowy dochód zwalnia z obowiązkowych składek z działalności gospodarczej
 

 Działalność gospodarcza

Praca (z wyłączeniem prokuratorów)

Jeżeli w danym miesiącu podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Praca nakładcza

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie oraz wspólnicy spółek cywilnych - tylko gdy podstawa wymiaru składek z tytułu pracy nakładczej nie jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek w działalności gospodarczej.

Pozostałe osoby prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - zawsze, bez względu na wysokość wynagrodzenia (nawet za symboliczną złotówkę).

Przed 1 marca 2009 r. - zawsze, bez względu na wysokość wynagrodzenia (nawet za symboliczną złotówkę).

Zlecenie i agencja

Jeżeli w danym miesiącu podstawa wymiaru składek z umów zlecenia i umów agencyjnych wynosi co najmniej tyle, ile wynosi minimalna podstawa wymiaru składek z działalności gospodarczej. W przypadku ubezpieczonych, do których mogłyby mieć zastosowanie przepisy o uldze ZUS dla nowych firm jest to kwota niższa, ustalona zgodnie z tą ulgą.

Jednak następujące kategorie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą mogą nadal korzystać z obniżenia ZUS w związku z umową za symboliczną złotówkę, bez względu na wysokość wynagrodzenia:

• twórca lub artysta po uznaniu działalności za twórczą lub artystyczną i ustaleniu daty jej rozpoczęcia następuje w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury;

• osoba prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tylko osobiście wykonywane usługi na rzecz ludności, głównie medyczne, pedagogiczne),

• wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, ale nie wspólnik spółki cywilnej.

Emerytura

Zawsze.

Renta

2007r.: każda renta zwalnia ze składek.

2008r.: renta z tytułu niezdolności do pracy nie zwalnia ze składek do czasu ustalenia prawa do emerytury. Jednak następujące kategorie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rencistów z tytułu niezdolności do pracy korzystają ze zwolnienia ze składek ZUS od działalności gospodarczej:

• twórca lub artysta po uznaniu działalności za twórczą lub artystyczną i ustaleniu daty jej rozpoczęcia następuje w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury;

• osoba prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tylko osobiście wykonywane usługi na rzecz ludności, głównie medyczne, pedagogiczne),

• wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, ale nie wspólnik spółki cywilnej.

Poseł

Senator

Eurodeputowany

Duchowny

 Zawsze.

Członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych

Duchowny

Funkcjonariusz służby celnej

Osoba pobierająca świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoba pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierająca wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy

Osoba pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia

 

Jeżeli w danym miesiącu podstawa wymiaru składek z danego tytułu ubezpieczenia wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Inny rodzaj pozarolniczej działalności gospodarczej

Bez względu na ilość rodzajów prowadzonej działalności składki płaci się tylko od jednego wybranego rodzaju działalności gospodarczej.

 

Praca nakładcza zmiany od 1 marca 2009 r.

Umowa o pracę nakładczą stanowi odrębną od stosunku pracy podstawę ubezpieczeń społecznych, o której mowa w art.6 ust.1 pkt 2 oraz art.8 ust.3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie zaś z art.9 ust.2 cyt. ustawy, w przypadku prowadzenia jednocześnie działalności gospodarczej i wykonywania pracy nakładczej można wybrać tytuł ubezpieczenia i opłacać składki wyłącznie od jednego z nich, wybranego przez siebie, np. wyłącznie od umowy o pracę nakładczą. Jest to sytuacja taka sama, jaka do 31 października 2005r. włącznie obowiązuje w stosunku do umowy zlecenia.

Przy umowie o pracę nakładczą podstawa wymiaru składek ZUS równa jest połowie najniższego wynagrodzenia - jednak takie wynagrodzenie nie istnieje już od 1 stycznia 2003r. Jednak i tak była to tylko kwota wymagana w umowie, zobowiązanie pracodawcy, gdyż nakładca mógł zawsze zapracować jedynie na 1 złotówkę, albo na żadne wynagrodzenie (w pracy nakładczej nie było minimalnego wynagrodzenia, jak w przypadku umowy o pracę). Zatem nie ma znaczenia wysokość wypłaconego wynagrodzenia. Zgodnie z art.18 ust.1 cyt. ustawy, podstawę wymiaru składek stanowi u wykonującego pracę nakładczą przychód, czyli kwota faktycznie otrzymana przez osobę wykonującą pracę nakładczą, a wysokość tego przychodu nie ma żadnego wpływu na zwolnienie z obowiązku opłacania składek z tytułu działalności gospodarczej (wystarczy samo zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nakładczą). Jednak zgodnie z §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz. U. z 1976r., Nr 3, poz. 19 z późn. zm.) minimalna ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzyskanie przez wykonującego pracę nakładczą co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia.

Wykonujący pracę nakładczą otrzymuje bowiem wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace, a ilość tej pracy powinien ustalić zatrudniający tak, aby wykonujący pracę zarobił przynajmniej połowę najniższego wynagrodzenia (ale obecnie nie ma takiej kwoty). Taka też zatem powinna być w praktyce podstawa wymiaru składek z tytułu pracy nakładczej. Jednak składki opłaca się od wynagrodzenia faktycznie wypłaconego.

Od 1 marca 2009 r. znowelizowana ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych znosi dla niektórych ubezpieczonych możliwość unikania ZUSu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jedynie przy symbolicznej 1-złotowej wypłacie z umowy o pracę nakładczą.

Od 1 marca 2009 r. zwalnia w danym miesiącu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy taka umowa, przy której w danym miesiącu podstawa wymiaru składek ZUS jest nie niższa, niż minimalna podstawa wymiaru składek z działalności gospodarczej. Dotyczy to jednak przedsiębiorców - osób fizycznych, zatem i osób fizycznych wspólników spółek cywilnych.

Jeżeli chodzi o:

 • twórcę i artystę;
 • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
  • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
 • osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

to osoby te nadal mają prawo do zwolnienia od obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu prowadzonej dzialalności gospodarczej w związku z zatrudnieniem w oparciu o pracę nakładczą już przy symbolicznej wypłacie nawet 1zł miesięcznie.

Zatem aby utrzymać zwolnienie z ZUS wspólnicy spółki cywilnej czy osoby prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie powinny założyć np. spółkę jawną, nawet z własnym małżonkiem.

Przed 1 marca 2009 r. prawo do zwolnienia ze składek ZUS było dostępne dla wszystkich podlegających ubezpieczeniom z tytułu pracy nakładczej nawet przy 1zl wynagrodzeniu.

Emerytura i renta

Parlament przedłużył do 1 stycznia 2008r. okres, w którym renciści nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Jednak powyższe negatywne zmiany dotyczą wyłącznie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, (prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie oraz wspólników spółek cywilnych).

Następujące kategorie rencistów z tytułu niezdolności do pracy prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą mogą nadal korzystać wyłączenia z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego z tytułu tejże działalności:

 • twórca lub artysta po uznaniu działalności za twórczą lub artystyczną i ustaleniu daty jej rozpoczęcia następuje w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury;
 • osoba prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tylko osobiście wykonywane usługi na rzecz ludności, głównie medyczne, pedagogiczne),
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (spółka partnerska może być w szczególnym przypadku jednoosobowa przez okres do jednego roku), ale nie wspólników spółki cywilnej.

Zatem posiadając spółkę cywilną – warto przekształcić się w spółkę jawną, bez obowiązków w zakresie pełnej rachunkowości przy małych obrotach. Jeżeli nie posiada się wspólnika, warto założyć spółkę z członkiem rodziny, np. z żoną, która skorzysta z małego ZUS dla nowo zakładanych firm. Przy działalność twórczej albo artystycznej – warto postarać się o uznanie jej przez stosowną komisję.

Po uzyskaniu praw do emerytury kończy się dla rencisty obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Od tego momentu może - ale nie musi - podlegać ubezpieczeniom społecznym (pozostaje jedynie obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne).

Zlecenie, agencja, usługi i osoby współpracujące

Od 1 listopada 2005r. przedsiębiorcy zwolnieni dotąd z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy w związku z podleganiem ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia zostali objęci ubezpieczeniami społecznymi i obowiązkiem odprowadzania składek na Fundusz Pracy, jeżeli podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia będzie niższa niż od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Oznacza to, że:

 • przedsiębiorcy, którzy podjęli pozarolniczą działalność gospodarczą po raz pierwszy od 60 miesięcy po 24 sierpnia 2005r. (na preferencyjnych zasadach ZUS), zarabiający na podstawie umowy zlecenia mniej 30% minimalnego wynagrodzenia (30% x 976zł w 2007r. i 30% x 1126zł w 2008r.), oraz
 • pozostali przedsiębiorcy zarabiający na podstawie umowy zlecenia mniej niż podstawa wymiaru składek (XII 2007r. 1622,05zł).

będą zobowiązani do zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowego i wypadkowego) oraz do Funduszu Pracy chyba, że zwalnia ich od tego inny tytuł ubezpieczenia.

Wraz z omawianą nowelizacją odeszła możliwość unikania ZUS za symboliczną złotówkę z umowy zlecenia. Przedsiębiorcy powinni najpóźniej do 7 listopada złożyć deklaracje ZWUA wyrejestrowując się z ubezpieczenia zdrowotnego oraz ZUA zgłaszając się do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy. Ci z przedsiębiorców, którzy w związku z brakiem dodatkowych korzyści płynących ze świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia nie będą zainteresowani dalszym zatrudnieniem, powinni pamiętać o rozwiązaniu umowy ze zleceniodawcą z końcem października.

Jednak powyższe negatywne zmiany dotyczą wyłącznie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, (prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie oraz wspólników spółek cywilnych).

Następujące kategorie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą mogą nadal korzystać z obniżenia ZUS w związku ze zleceniem za symboliczną złotówkę:

 • twórca lub artysta po uznaniu działalności za twórczą lub artystyczną i ustaleniu daty jej rozpoczęcia następuje w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury;
 • osoba prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tylko osobiście wykonywane usługi na rzecz ludności, głównie medyczne, pedagogiczne),
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, ale nie wspólników spółki cywilnej.

Zatem posiadając spółkę cywilną – warto przekształcić się w spółkę jawną, bez obowiązków w zakresie pełnej rachunkowości przy małych obrotach. Przy działalność twórczej albo artystycznej – warto postarać się o uznanie jej przez stosowną komisję.

Do 31 października 2005r. osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia nie miały obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenia społeczne od prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na podstawę wymiaru składek ZUS z tytułu umowy zlecenia, oraz bez względu na to, czy wypłaty następują co miesiąc, raz na pewien czas czy też jednorazowo po wykonaniu umowy. Jednak po zmianach liczy się podstawa wymiaru w danym miesiącu. Jeżeli akurat raz będzie niższa, to ten jeden miesiąc przedsiębiorca powinien się zgłosić w ZUS do ubezpieczeń społecznych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ilekroć wyżej mowa jest o zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, dotyczy to również osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osób z nimi współpracujących.

Przypadki bardziej skomplikowane

Optymalizacja ZUS może nastąpić również poprzez łączenie trzech tytułów ubezpieczenia społecznego:

Kiedy dodatkowy dochód zwalnia z obowiązkowych składek z działalności gospodarczej
-1- -2- -3-  

Praca, albo

Członkostwo w rolniczej spółdzielni, albo

Celnik

Świadczenie socjalne, albo

Zasiłek socjalny, albo

Świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia

Dzialalność gospodarcza

Zlecenie, albo

Agencja, albo

Stypendium sportowe, albo

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, albo

Praca w areszcie lub w więzieniu, albo

Żołnierz zawodowy, albo

Slużba zastępcza, albo

Urlop wychowawczy, albo

Urlop macierzyński

Zwolnienie ze składek ZUS z działalności gospodarczej, bez względu na wysokość podstawy wymiaru w innych tytułach ubezpieczeń.

Składki opłacane jedynie z tytułów ujętych w kolumnach 1 i 3.

W tabeli pominięto niektóre tytułu do ubezpieczenia, np. bezrobotnego, gdyż taka osoba działalności gospodarczej prowadzić nie może, itp.

Można również skorzystać "na skróty" ze stanu duchownego. Za osobę duchowną uważa się duchownego oraz członków zakonów męskich i żeńskich Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych (z wyjątkiem alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów, którzy nie ukończyli 25 roku życia). Można zatem zebrać 100 osób, wierzących w cokolwiek, stworzyć związek wyznaniowy i ustanowić osoby duchowne. Najlepiej w niewielkiej miejscowości, w celu obniżenia podatku od osób duchownych. Oczywiście taki wariant należy rozpatrywać jedynie teoretycznie, jednak jak wiadomo, Polak potrafi.

Można również prowadzić działalność gospodarczą w ramach fundacji czy stowarzyszenia, wypłacając sobie wynagrodzenie za kierowanie taką jednostką, jednak ze względu na zbytnią utratę kontroli nad majątkiem forma taka może być ustalona jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych celami innymi, niż optymalizacja ZUS.

ZUS a KRUS

Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w KRUS w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

 • złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności (jeżeli się spóźni, przejdzie z KRUS do ZUS z końcem kwartału),
 • jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,
 • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym (ale może zatrudniać w firmie),
 • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2.528 zł..

W takiej sytuacji rolnik zapłaci jedynie składkę KRUS, jednak w podwójnej wysokości.

Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:
  1)   wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono,
  2)   zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik obowiązany jest udokumentować zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego i złożyć w Kasie wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, chyba że ten rolnik lub domownik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego rolnik lub domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy prowadzeniu tej działalności, podlegający ubezpieczeniu, obowiązany jest także złożyć Kasie do dnia 31 maja każdego roku podatkowego, albo utraci tytuł do ubezpieczenia w KRUS i od 1 lipca rozpocznie płacić w ZUS. 

Terminy na złożenie oświadczenia i zaświadczenia, o których mowa wyżej, mogą zostać przywrócone (przez KRUS) na wniosek zainteresowanego rolnika lub domownika, jeżeli ten rolnik lub domownik udowodni, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.

Powyższe rozwiązania nie dotyczą:

 • wspólników spółek prawa handlowego oraz
 • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:
  • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dotyczy to działalności wykonywanej osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Artur M. Brzezinski

Uwaga !

Zgodnie z wyrokiem SN z 3.09.2010 r. (sygn. akt I UK 91/10):
Pozorna umowa o pracę nakładczą, na podstawie której jej strony nie miały zamiaru i nie realizowały konstrukcyjnych cech (elementów) tego zobowiązania dotyczących rozmiaru wykonywanej pracy w ilości gwarantującej wynagrodzenie w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie stanowi uprawnionego tytułu podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących pracę nakładczą (art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 9 ust. 2 in fine ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki