Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)

28.05.2013 10:00 (aktualizacja: )

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, które:

 • Nie przekroczyły limitu przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro,
 • Nie podjęły decyzji o prowadzeniu pełnej rachunkowości przed przekroczeniem powyższego limitu,

- są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób, które:

 • opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych;
 • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym;
 • wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim;
 • dokonują odpłatnego zbycia składników majątku:
  • po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
  • otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.

Jeżeli podatnik podejmie decyzje o korzystaniu z pełnej rachunkowości przez przekroczeniem limitu 1.200.000 euro, to:

 • KPiR prowadzi do zakończenia danego roku podatkowego,
 • przed rozpoczęciem roku podatkowego należy zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy również:

 • wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia;
 • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg;
 • duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.