Zakup samochodu przez przedsiębiorcę - Ruchomości - Samochód

Ruchomości (samochód)

Zakup samochodu przez przedsiębiorcę

Jeżeli przedsiębiorca nabywa samochód od osoby prywatnej wówczas dokumentem potwierdzającym zakup powinna być umowa kupna-sprzedaży. W zależności od ceny zakupu oraz przewidywanego czasu użytkowania może być on traktowany jako środek trwały lub inwestycja bieżąca. Jeżeli wartość zakupu przekracza 3,5 tyś zł a przewidywany okres użytkowania jeden rok, podatnik może wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych i go amortyzować.

Przy takim zakupie brak jest prawa odliczenia VAT, gdyż osoba prywatna nie jest uprawniona do wystawienia faktury (nie jest podatnikiem tego podatku). Ponadto nabywca powinien pamiętać o obowiązku rozliczenia podatku PCC w wysokości 2%, analogicznie jak robi to osoba prywatna nabywająca samochód.

Uwaga!

Brak jest prawa do odliczenia podatku VAT przy nabyciu przez przedsiębiorcę samochodu od osoby prywatnej. Tylko nabycie aut pomiędzy przedsiębiorcami będzie generowało po stronie nabywcy prawo odliczenia VAT, przy spełnieniu określonych warunków ustawowych.

Z kolei zakup auta pomiędzy przedsiębiorcami odbywa się poprzez wystawienie faktury, i wówczas nabywca ma prawo odliczenia podatku VAT naliczonego w całości lub w części, przy spełnieniu pozostałych przesłanek ustawowych. Samochód również można wprowadzić do ewidencji środków trwałych, jeżeli spełnione są warunki o których mowa powyżej. Uwzględniając jego wartość oraz wybraną metodę amortyzacji przedsiębiorca ustala plan amortyzacji, na podstawie którego wyliczone comiesięczne odpisy amortyzacyjne będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Przedsiębiorca, który kupił na potrzeby firmy fabrycznie nowy samochód osobowy, ma możliwość dokonywania amortyzacji tylko metodą liniową. Odpisów tych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub w którym postawiono go w stan likwidacji. Jednocześnie do samochodów tych można zastosować 20% stawkę roczną amortyzacji. Natomiast kosztami podatkowymi są tylko takie odpisy, które dokonywane są od podstawy amortyzacji wynoszącej równowartość 20.000 euro. Samochód, którego cena nabycia nie przekraczała wartości 3,5 tyś netto, może go zamortyzować jednorazowo.

Uwaga !

Amortyzacja samochodu zakupionego może być kosztem podatkowym tylko do równowartości 20.000 EUR. Powyżej tej wartości amortyzacja nie może być traktowana jako koszt podatkowy. Takiego ograniczenia nie ma przy korzystaniu z samochodu w leasingu operacyjnym.

W przypadku samochodu używanego podatnik może wybrać metodę amortyzacji. Przy wyborze metody liniowej będzie to stawka 20% rocznie (art. 22i ust. 1 w zw. z poz. 07 załącznika nr 1 updof). Ustalając stawki indywidualne okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy (art. 22j ust. 1 pkt 2 updof), co odpowiada maksymalnej rocznej stawce amortyzacji w wysokości 40%. Ponadto odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od tzw. wartości początkowej, którą w przypadku zakupu jest cena nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania do używania. Przepisy podatkowe uprawniają do zastosowania tzw. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przez podatników, którzy w danym roku rozpoczęli działalność gospodarczą oraz małych podatników.

Podatnikiem takim jest przedsiębiorca, którego roczna wartość brutto sprzedaży (tj. z podatkiem VAT) nie przekroczyła równowartości 1,2 mln EUR. Jednorazowy odpis pozwala na zaliczenie do kosztów podatkowych całej amortyzacji środka trwałego o wartości nieprzekraczającej równowartości 50.000 EUR. Prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji jako kosztu podatkowego nie dotyczy jednak samochodów osobowych.

Uwaga!

Samochody z homologacją ciężarową do 3,5 tony korzystają z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, jeżeli w danym roku podatkowym był to jedyny zakup podatnika rozpoczynającego działalność lub małego podatnika, a jednocześnie nie przekroczył on limitów uprawniających do skorzystania z pomocy de minimis.

dr Krzysztof Biernacki Kancelaria INITIUM
Krzysztof Biernacki Doradztwo Podatkowe