Zakup auta przez osobę fizyczną - Ruchomości - Samochód

Ruchomości (samochód)

Zakup auta przez osobę fizyczną

Osoba fizyczna dokonując zakupu auta od innej osoby prywatnej w Polsce jako nabywca zobowiązana jest do rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako PCC) w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży, chyba że wartość rynkowa przedmiotu zakupu nie przekracza 1000 zł. (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a w zw. z art. 4 pkt 1 UoPCC). Kupujący ma wówczas 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na złożenie w swoim Urzędzie Skarbowym poprawnie wypełnionego formularza PCC-3 oraz zapłatę podatku na rachunek tego urzędu.

Uwaga!

Zakup auta o wartości powyżej 1000 zł. od innej osoby fizycznej będzie generował po stronie kupującego obowiązek zapłaty PCC.

Zgodnie z ustawą o PCC, w przypadku zawarciaumowy kupna-sprzedaży rzeczy ruchomej, a więc również dowolnego pojazdu, stawka podatku PCC wynosi 2% wartości rynkowej przedmiotu transakcji (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit a UoPCC). Z kolei wartością rynkową jest cena zapłacona przez kupującego, chyba że będzie ona znacznie odbiegać od przeciętnych cen stosowanych w obrocie danym pojazdem. Jak wskazuje bowiem art. 6 pkt 3 UoPCC jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada według oceny organu podatkowego wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieudowodnienie przez podatnika rynkowej wartości ceny nabycia samochodu uprawnia organ do samodzielnego określenia tej kwoty, do czego może powołać biegłego, który oszacuje tę wartość.

Oprócz obowiązku rozliczenia PCC podatnik będzie miał także obowiązki rejestracyjne, których dokonuje w wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu.

Natomiast inaczej wygląda obowiązek zapłaty podatku PCC w przypadku nabycia samochodu od przedsiębiorcy (firmy). W tym przypadku ustawa wskazuje, że nabywając samochód od przedsiębiorcy będącego podatnikiem VAT lub będącego zwolnionym z tego podatku – nabywca otrzymuje fakturę VAT lub fakturę VAT-marża i jest zwolniony z obowiązku zapłaty PCC (art. 2 ust. 4 UoPCC). W tym przypadku pozostaje jedynie załatwienie formalności rejestracyjnych pojazdu.

Uwaga !

Podatnik (osoba fizyczna) nabywająca auto w Polsce od podatnika podatku VAT (przedsiębiorcy) lub podatnika korzystającego ze zwolnienia w VAT, zwolniona będzie z obowiązku zapłaty PCC.

Po zakupie koniecznym jest rejestracja pojazdu w wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu. Również i w tym przypadku należy mieć ze sobą: wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu, dokument tożsamości, umowę kupna-sprzedaży, kartę pojazdu - jeśli była wydana, dowód rejestracyjny pojazdu, aktualny odcinek ubezpieczenia OC, a jeśli samochód kupiliśmy od kogoś mieszkającego poza naszym miejscem zamieszkania musimy mieć tablice rejestracyjne. Po złożeniu dokumentów i wniesieniu opłaty otrzymuje się pozwolenie czasowe (12 zł), nowe tablice rejestracyjne (80 zł) i nalepkę kontrolną na szybę (18 zł). Natomiast w terminie do miesiąca należy ponownie zgłosić się po odbiór właściwego dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. Organ bowiem ma 30 dni na wydanie decyzji w przedmiocie rejestracji.

dr Krzysztof Biernacki Kancelaria INITIUM
Krzysztof Biernacki Doradztwo Podatkowe