Stowarzyszenie, fundacja a VAT

05.04.2013 10:00 (aktualizacja: )

Stowarzyszenie lub fundacja nie musi rejestrować działalności gospodarczej, by zostać uznane za podatnika VAT. Liczy się faktyczne dokonywanie czynności, które na gruncie ustawy o VAT uznane zostaną za działanie jako przedsiębiorca. Uzyskiwanie przychodów ze swojej działalności przekazywanych na cele statutowe na gruncie ustawy o VAT stanowi działalność gospodarczą dla celów podatku VAT. W przypadku działalności wyłącznie nieodpłatnej (np. przekazującego wyłącznie usługi lub towary zgodnie z celami statutowymi) – nie można uznać stowarzyszenia za podatnika, w związku z czym podatek nie wystąpi i brak jest prawa odliczenia podatku VAT (interpretacja indywidualna z 25 sierpnia 2011 r. nr IPTPP1/443-313/11-2/IG - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

Składek członkowskich nie należy traktować jako działalności opodatkowanej. Nie jest to również odpłatność za świadczenia na rzecz członków. Tak samo za odpłatność nie należy uznawać darowizn dokonywanych na rzecz stowarzyszenia czy fundacji.

Jeżeli organizacja prowadzi działalność, to staje się podatnikiem VAT.

Zwolnieniu z VAT podlegają usługi oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Stowarzyszenie ma prawo korzystać również ze zwolnienia podmiotowego – do wartości sprzedaży opodatkowanej 150.000 zł.

Przekazywanie nieodpłatnie kalendarzy, materiałów promujących, organizowanie nieodpłatnie szkoleń dla członków stowarzyszeń, realizację nieodpłatnie pomocy ze środków stowarzyszenia, która zostało zarejestrowane jako podatnik VAT należy również rozważyć pod kontem opodatkowania ich tym podatkiem.

Jeżeli fundacja uzyskuje status organizacji pożytku publicznego, możliwe jest dodatkowe korzystanie ze zwolnień w podatku VAT.

Zwalnia się od podatku:

  • dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.3)), dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.4)), jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację pożytku publicznego:
  1. w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną zbiórką publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 732), zwaną dalej „zbiórką publiczną”,
  2. za środki pieniężne pozyskane ze zbiórki publicznej.

Zwolnienie stosuje się, pod warunkiem że:

  • organizacja pożytku publicznego nie narusza warunków lub zasad działania określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • środki pieniężne uzyskane z dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną przeznaczone w całości na cele określone w pozwoleniu na przeprowadzenie przez tę organizację pożytku publicznego zbiórki publicznej, uzyskanym zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych;
  • nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Zwolnienie obowiązuje w odniesieniu do towarów:

  • których wartość rynkowa uwzględniająca podatek przekracza 2 000 zł – wyłącznie w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego posiada dokumentację pozwalającą na identyfikację darczyńcy i potwierdzającą dokonanie darowizny, a w przypadku darowizny z terytorium państwa trzeciego posiada dodatkowo dokument celny, z którego wynika,że import tych towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy;
  • pod warunkiem że nabycie przez organizację pożytku publicznego zostało udokumentowane posiadaną fakturą lub dokumentem celnym potwierdzającym, że import towarów nie korzystał ze zwolnień.

Zwolnienie dotyczy również usług o podwyższonej opłacie, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.8)), świadczone w celu zebrania środków pieniężnych w trakcie zbiórki publicznej organizowanej przez organizację pożytku publicznego, z wyjątkiem usług przedpłaconych).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 05-04-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015