Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Działalność czy inne źródło - Działalność gospodarcza

03.06.2011 10:00 (aktualizacja: )

W ramach podatku dochodowego od osób fizycznych nie uznaje się za prowadzenie działalności gospodarczej czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością (art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Takie brzmienie ustawy stwarzać może problem rozliczania działalności wykonywanej przede wszystkim przez podwykonawców. Możliwe jest bowiem takie umowne uregulowanie odpowiedzialności podmiotów, by wykonywane w ramach współpracy zlecenia odpowiadały powyższym warunkom a tym samym by przychody były wykluczone w ramach podatku PIT ze źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza.

Brak możliwości zakwalifikowania takich umów w ramach przedsiębiorstwa zobowiązuje do wykazania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, ewentualnie z tytułu tzw. innych źródeł – w przypadku gdy do wykonania zlecenia zleceniobiorca korzysta z usług innych podmiotów (w ramach dodatkowych podzleceń lub w ramach zatrudniania osób fizycznych).

Zgodnie z art. 13 pkt 8 działalnością wykonywaną osobiście są przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

         - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów.

Uwaga !

Konsekwencją uznania umowy za realizowaną prywatnie – będzie zmiana rozliczeń kosztów uzyskania przychodów, inna podstawa ustalenia składek ZUS, a także możliwe że inna wysokość podatku (np. zamiast liniowego – skala podatkowa).

Płatnicy (zleceniobiorcy) nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułu działalności wykonywanej na ich rzecz, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej (art. 41 ust 2 ustawy o PIT).

Uwaga !

Odpowiednio zawieranie prywatnie umów menadżerskich zostanie automatycznie przekwalifikowane w ustawie o PIT z działalności wskazanej w 13 pkt 8 ustawy na działalność zarządczą wskazaną w art. 13 pkt 9 tej ustawy. Konsekwencją tego będzie obniżenie kosztów uzyskania menadżera o ryczałtowych – przysługujących w sposób taki sam, jak przy umowie o pracę.

Spełnienie trzech kryteriów, poprzez które ustawodawca nie uznaje działalności na gruncie ustawy o PIT za działalność gospodarczą nie oznacza, że zlecenie nie będzie potraktowane jako działalność w ramach innych ustaw

W podatku VAT działalnością nie będzie zlecenie uznane za działalność wykonywaną osobiście w ustawie o PIT (zatem zaliczone do art. 13 pkt 8 tej ustawy), ale tylko pod warunkiem, że z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W konsekwencji zlecenie wyłączone z działalności gospodarczej w ustawie o pit i wykonywane np. z pomocą osób trzecich (zakwalifikowane do innych źródeł przychodów), może być działalnością gospodarczą na gruncie ustawy o VAT.

Odpowiednio składki ZUS i zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności odprowadzają osoby, które w podatku PIT mogą nie być zaliczone do przedsiębiorców, a to ze względu na to, że ustawa o ZUS odwołuje się w tym zakresie do definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a nie w ustawie o PIT. Według ustawy o ZUS za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

 • osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
 • twórcę i artystę;
 • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

- w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
 • osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 03-06-2011
 • data modyfikacji: 01-06-2015