Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Delegacja a nadgodziny

15.07.2010 10:00 (aktualizacja: )

W czasie delegacji nadgodziny należą się tylko w przypadku pracy ponad normalny, standardowy czas pracy. Samo przebywanie w delegacji przez kilka dni nie oznacza, że pracownik cały czas jest w pracy. Liczy się wyłącznie czas faktycznie poświęcany dla pracodawcy. W szczególności droga w delegacji nie jest świadczeniem pracy ani nawet pozostawaniem w gotowości do jej wykonania. Jak wskazał SN w wyroku z 23 czerwca 2005 r. (sygn. akt II PK 265/04, OSNP z 2006 r): "czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 par. 1 k.p.), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku".

Delegacja, oddelegowanie a leasing pracowniczy

Oddelegowanie wiąże się z czasową zmianą warunków świadczenia pracy – dla tego samego przedsiębiorcy, z którym zawarto pierwotnie umowę o pracę. Może to zatem oznaczać, że pracownik oddelegowany zmieni miejsce, w którym świadczy pracę dla przedsiębiorcy. Co więcej, oddelegowanie:

  • nie musi być dokonane na piśmie i nie wymaga uzasadnienia,
  • do 3 miesięcy w roku kalendarzowym nie wymaga formalnej zmiany warunków pracy w umowie (w szczególności pracownik nie uzyskuje prawa odmowy przyjęcia nowych warunków pracy),
  • nie korzysta z przywilejów, jakie przysługują pracownikowi delegowanemu (zwiększone koszty utrzymania, zwrot wydatków).

Oddelegowanie nie jest jednak czynem samowoli pracodawcy. Pracownikowi oddelegowanemu przysługuje co najmniej takie samo wynagrodzenie jak standardowe, wykonywać może wyłącznie czynności wchodzące w zakres jego kompetencji, wreszcie – okres oddelegowania nie może przekroczyć 3 miesięcy w roku (art. 42 ust. 4 k.p.). Oddelegowanie pracownika do pracy u innego pracodawcy – leasing pracowniczy - przewiduje art. 174(1). Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Z tytułu przekazania pracownika:

  • nie przysługują diety, oddelegowanie nie stanowi wyjazdu służbowego,
  • pracownik pozostaje w zatrudnieniu u obydwóch pracodawców, przy czym u delegującego przysługuje mu urlop bezpłatny; okres ten wlicza się jednak do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy (m.in. wymiar roczny urlopu, okres zatrudnienia dla celów ustalenia długości wypowiedzenia),
  • dotychczasowy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, który to obowiązek przechodzi na pracodawcę tymczasowego,
  • dla celów wykonywania umowy z pracownikiem oddelegowanym należy zawrzeć nowy stosunek pracy (umowa na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 15-07-2010
  • data modyfikacji: 01-06-2015