Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Zwrot podatku po terminie powiększony zostanie o odsetki za zwłokę

Piotr Szulczewski 27.07.2017 09:00 (aktualizacja: )

Urzędy skarbowe mają 3 miesiące czasu na realizację zwrotów podatku, wynikających z rocznych rozliczeń PIT. W związku z tym od 3 sierpnia 2017 podatnicy, którzy do 2 sierpnia zwrotu podatku, uzyskają prawo do domagania się odsetek za zwłokę od zaległej wypłaty.

Zwrot podatku po terminie powiększony zostanie o odsetki za zwłokę
Źródło: YAY foto

Nadpłata wynikająca z deklaracji PITpodlega standardowo zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji PIT. W przypadku podatników, którzy dokonali korekty lub zmuszeni byli skorygować swoje rozliczenia przed otrzymaniem zwrotu – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji. A zatem od 3 sierpnia 2017 r. wystąpi prawo do naliczania odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowego zwrotu nadpłaty podatku PIT za rok 2016 – u podatników, którzy deklaracje podatkowe złożyli „w ostatniej chwili”, czyli 2 maja 2017 r. Natomiast podatnicy, którzy rozliczenia dokonali wcześniej, termin 3 miesięcy liczą od dnia złożenia deklaracji, a nie od ostatniego dnia, w którym mieli prawo terminowo rozliczyć się z fiskusem.

<< Kalkulator odsetek podatkowych >>

Po upływie terminów ustawowych nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych (8% rocznie). Jednak nadpłaty, których wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, nie podlegają oprocentowaniu (chodzi wyłącznie o zwroty do 23,20 zł; zwroty ponad tę kwotę podlegają oprocentowaniu, a odsetki liczy się od całej kwoty zwrotu, a nie tylko od nadwyżki ponad 23,20 zł). Nie ma natomiast minimalnej kwoty odsetek, której podatnik ma prawo się domagać.

<< Kiedy urząd skarbowy zwróci nadpłatę PIT? W sierpniu >>

Co istotne, nadpłata w podatku PIT oprocentowana jest od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji lub od dnia skorygowania zeznania lub deklaracji. W efekcie jako dzień powstania nadpłaty należy uznać dzień złożenia deklaracji lub jej korekty, a zatem oprocentowanie należy się za cały okres, w którym nie została przekazany zwrot podatku na rzecz podatnika.

Zwrot nadpłaty następuje zatem:

  • jeżeli podatnik jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego – wyłącznie na ten rachunek wskazany przez podatnika;
  • jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego – na wskazany rachunek bankowy podatnika albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (23,20 zł), jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:

  • obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
  • nadania przekazu pocztowego;
  • wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

Zatem niekoniecznie równe 3 miesiące może trwać faktyczne oczekiwanie na nieoprocentowany zwrot podatku. Kilka dni ponad wskazany okres 3 miesięcy może wynikać z uznania rachunku otrzymującego zwrot lub z dostarczania przekazu pocztowego.

Piotr Szulczewski, PIT.pl