Nadpłata podatku i niedopłata

W wyniku obliczenia podatku w deklaracji podatkowej często okazuje się, że zaliczki na podatek były wyższe niż kwota wynikająca z tego zeznania. Dzieje się tak np. przy korzystaniu z ulg podatkowych, przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, przy pobieraniu zaliczki według wyższego stopnia progu podatkowego.

Nadpłata podatku wystąpi, gdy wartość zaliczek na podatek pobranych przez płatnika lub zapłaconych przez podatnika będzie wyższa niż wartość zobowiązania podatkowego ustalonego za dany rok podatkowy.

Nadpłata wynikać może z:

 • poboru zaliczek na podatek według wyższego stopnia skali podatkowej niż faktycznie jest u podatnika wymagany (np. 32% zamiast 18%) i rozliczenia podatku zgodnie z niższym stopniem skali,
 • stosowania błędnej, zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego;
 • zastosowania ulg i odliczeń, w tym rozliczenia straty z lat poprzednich,
 • rozliczenia kwoty wolnej od podatku, która nie była brana pod uwagę w trakcie obliczania zaliczek na podatek.

W przypadku rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego. A zatem jeżeli rozliczysz się szybciej – szybciej uzyskać możesz prawo do zwrotu nadpłaty.

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia nie podlega podwyższeniu o wartość odsetek za zwłokę, jeśli zostanie zwrócona terminowo.

Uwaga ! Termin zwrotu nadpłaty

Organ podatkowy ma 3 miesiące od daty złożenia deklaracji podatkowej na zwrot kwoty nadpłaty wykazanej w deklaracji rocznej PIT. Jeżeli nadpłata nie wynika z treści deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika z końcem roku, lecz nadpłata wyniknie już po otrzymaniu deklaracji przez organ z racji na wstępny zakres kontroli jej treści (czyli podatnik się pomylił w deklaracji i trzeba ją skorygować na jego korzyść):

 • w ramach czynności sprawdzających, gdy to urzędnik dokonuje korekty (urzędnik przekaże uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji z prawem do wniesienia sprzeciwu) - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu od korekty dokonanej przez urzędnika;
 • w ramach czynności sprawdzających przez podatnika niezależnie czy po przeprowadzeniu kontroli czy bez niej - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania (w zakresie nadpłaty wykazanej przez przeprowadzenie korekty, w pozostałym zakresie nadpłata jest zwracana w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji podatkowej).

W przypadku wykonania korekty zeznania podatkowego osobiście poza czynnościami sprawdzającymi, a zatem gdy składamy skorygowaną deklarację i wniosek o stwierdzenie nadpłaty – podlega ona zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia samej deklaracji podatkowej.

Termin zwrotu nadpłaty może być wydłużony w związku z przeprowadzeniem postępowania sprawdzającego, gdy deklaracja podatnika budzi wątpliwości. Jeżeli organ podatkowy zwróci nadpłatę w powyższych terminach – to nie ma obowiązku podwyższać nadpłaty o odsetki za zwłokę.

Im szybciej podatnik złoży zeznanie podatkowe, tym szybciej może liczyć za zwrot nadpłaty podatku.

W praktyce zeznania składane w formie elektronicznej pozwalają na uzyskanie zwrotu podatku szybciej, niż składane w innych dopuszczalnych formach.

Sporządzając zeznanie roczne, nie trzeba składać dodatkowego wniosku o zwrot nadpłaty. Niemniej jednak może się zdarzyć, że zalegasz z innymi podatkami. W takim przypadku organ skarbowy sprawdzi, czy z Twojego zwrotu z deklaracji PIT, nie pobrać wcześniej kwot, z którymi wcześniej zalegałeś.

Postępowanie w zakresie zwrotu nadpłat zależy od ich wysokości, a kwotą graniczną jest wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (11,60 zł). Jeżeli nadpłata nie przekracza tej wartości – z urzędu jest zaliczana na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, na poczet odsetek za zwłokę określonych w decyzji oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o zwrot takiej kwoty.

W przypadku przekroczenia wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Zwrot nadpłaty następuje:

 • na rachunek bankowy podatnika wskazany w ZAP-3, CEiDG-1 lub
 • w gotówce w kasie organu skarbowego lub przekazem pocztowym na rzecz podatnika.


Płatnik pomylił

Nadpłatą jest również kwota pobranego i wpłaconego za podatnika podatku nienależnie lub w wartości wyższej niż należna. Jeśli płatnik pobierze zaliczki w kwocie zbyt wysokiej i wpłaci je na rzecz urzędu skarbowego, może występować z wnioskiem o zwrot nadpłaty.

Podobnie, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (w tym zaliczek na podatek). W takim przypadku termin zwrotu wynosi 2 miesiące od złożenia wniosku o zwrot nadpłaty wraz ze skorygowaną deklaracją podatkową, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji.

 

Niedopłata podatku

W przypadku gdy:

 • zaliczki były pobierane według niższego stopnia skali podatkowej, a podatek roczny będzie już rozliczany w stawce 32%,
 • jeżeli podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 18% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodują przekroczenie stopnia skali i opodatkowanie podatkiem 32%,
 • podatnik nie rozliczy zaliczek na podatek,
 • podatnik opłaca zaliczkę na podatek np. z działalności gospodarczej, w podwójnej wysokości zaliczki za październik, a na koniec uzyska znaczne przychody. - ma obowiązek zapłacić podatek roczny do terminu końcowego na złożenie zeznania podatkowego.

Termin ten jest niezależny od daty przekazania deklaracji, tzn. podatnik może złożyć deklarację szybciej, a dopiero w terminie późniejszym, ustawowym, zapłacić podatek.


Termin końcowy zapłaty podatku nieopłaconego w czasie roku podatkowego to:

Jeżeli natomiast podatku nie wpłaci się w tym terminie – to późniejsza zapłata obciążona będzie dodatkowo koniecznością naliczania odsetek podatkowych za zwłokę (tzw. zaległość podatkowa). Odpowiednio jeśli podatnik pomyli się w deklaracji i złoży korektę, w której wystąpi niedopłata, musi zapłacić podatek z odsetkami podatkowymi za zwłokę. Ograniczenie tej sankcji wystąpi, gdy podatnik dokona zapłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem jej przyczyn. Wówczas odsetki za zwłokę zostają ograniczone i ich wysokość wynosi 75% ich wartości podstawowej.

Uwaga !

Odsetki za zwłokę nalicza się nie tylko za podatek zapłacony po terminie, ale również za zwłokę w zapłacie zaliczek na podatek.