ZUS: Osoby dorabiające do świadczenia przedemerytalnego muszą rozliczyć się do 31 maja 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Do poniedziałku, 31 maja 2021 r., osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą przekazać informację o swoich przychodach uzyskanych w okresie  od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. To pozwoli ustalić, czy ich świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości.

Jeśli pobierasz świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny i jednocześnie osiągasz przychody, to co roku będziemy rozliczać Twoje świadczenie. Może się okazać, że je zmniejszymy albo nawet zawiesimy – informuje ZUS

Limity dla osób dorabiających do świadczenia przedemerytalnego

Osoby, które dorabiają do świadczenia przedemerytalnego muszą pamiętać  o limitach uzyskiwanego przychodu i rozliczać je w ZUS. W sytuacji kiedy przychód przekracza 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, to świadczenie czy zasiłek przedemerytalny należy się w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to wówczas ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia.

Do 31 maja 2021 r. rozliczenie z ZUS dla dorabiających do świadczenia przedemerytalnego

Źródło:shutterstock

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2021 r.

Rodzaj kwoty

Wysokość kwoty

dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2020 r.

1291,90 zł

graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2020 r.

3617,30 zł

dopuszczalna roczna kwota przychodu

15 502,80 zł     

graniczna roczna kwota przychodu

43 407,60 zł

gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia

631,17 zł

Źródło: ZUS.pl

Obowiązek powiadomienia ZUS o przychodach

Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego ma obowiązek powiadomić ZUS o dorabianiu do świadczenia. Musi to zrobić do 31 maja, składając dokumenty, które potwierdzają przychód za dany rok rozliczeniowy, w tym przypadku za okres od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.  Na podstawie złożonych dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala, czy świadczenie było wypłacane we właściwej wysokości.

Dane, które należy przekazać do ZUS

Osoba dorabiająca do świadczenia przedemerytalnego musi przekazać określone dane, są to: dane płatnika, dane świadczeniobiorcy i numer świadczenia, osiągnięte zarobki, pieczątkę płatnika składek i podpis upoważnionej osoby. Zakładu Ubezpieczeń nie wymaga specjalnego druku. Dane dotyczące dochodu należy wskazać  w kwocie łącznej oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące, od marca do lutego. Osoba na świadczeniu przedemerytalnym, która prowadzi działalność gospodarczą w oświadczeniu wykazuje zadeklarowaną w ZUS podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS