Pobierz e-pity 2019

ZUS odroczy spłatę nieprzekazanych do ZUS składek finansowanych przez pracownika

Iwona Maczalska 11.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Do Sejmu trafił projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt zakłada nowe zasady odraczania i rozkładania na raty zaległych składek ZUS pobranych przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika, ale niewpłaconych przez niego do ZUS.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów płatnik składek, w przypadku zaistnienia ciężkiej sytuacji ekonomicznej w firmie może wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek bądź o ich rozłożenie na raty. Wniosek ten może jednak dotyczyć wyłącznie zaległości w składkach finansowanych przez siebie samego a więc płatnika składek.

ZUS - stopy procentowe
Rodzaj składki Wartość % Obciąża:
ZATRUDNIONEGO
z kwoty brutto wynagrodzenia
PRACODAWCĘ
niezależnie od kwoty brutto wynagrodzenia

Emerytalna

19,52%

Połowa (19,52% / 2)

Połowa (19,52% / 2)

Rentowa

8%

1,5%

6,5%

Chorobowa

2,45%

2,45%

0%

Wypadkowa

1,93%

0%

1,93%

Zdrowotna

9%

Naliczana 9%

0%

Odliczana od podatku 7,75%

0%

Fundusz Pracy

2,45%

0%

2,45%

FGŚP

0,1%

0%

0,1%

FEP

1,5%

0%

1,5%

*Z tytułu prawidłowej wypłaty świadczeń chorobowych wypłacającemu przysługuje wynagrodzenie w wartości 0,1% wypłacanych kwot.

Składki finansowane przez pracownika a nieprzekazane do ZUS rozłożysz na raty

Najnowszy projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych ma zmienić aktualne ograniczenia w odraczaniu i rozkładaniu na raty zaległości z tytułu nieodprowadzonych do ZUS składek. W myśl nowych przepisów pracodawca, który pobrał z wynagrodzenia pracownika składki ubezpieczeniowe, lecz nie przekazał ich do ZUS również będzie mógł ubiegać się o odroczenie ich spłaty bądź rozłożenie na raty.

Spłata należności w systemie ratalnym nadal jest jedną z najskuteczniejszych form odzyskiwania należności z tytułu składek. Jak twierdzą projektodawcy ,, zawarcie układu ratalnego pozwala płatnikowi na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej oraz zawieszenie wszelkich dotychczas prowadzonych działań egzekucyjnych, zarówno w ramach egzekucji własnej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak i poprzez Urzędy Skarbowe. Zmiana przepisów umożliwiająca spłatę w układzie ratalnym całości zobowiązań względem ZUS pozwoliłaby wielu przedsiębiorcom wyjść z zadłużenia i kontynuować działalności w dotychczasowym zakresie”.


Odsetki za zwłokę w przekazywaniu składek do ZUS na rachunek pracownika

Projektodawcy w planowanych zmianach nie zapomnieli również o samych pracownikach. Aby ochronić ubezpieczonego przed spadkiem wartości jego składek, spowodowanym opóźnionym przekazaniem ich do ZUS zaproponowano, by na rachunek ubezpieczonego przekazywana była opłata prolongacyjna. Opłata ta zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej wynosić ma 50 proc. stawki odsetek za zwłokę i ma stanowić rekompensatę z tytułu opóźnień w opłacaniu składek ZUS.

Opracowanie: Iwona Maczalska, PIT.pl
na podstawie sejm.gov.pl