Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Zmiany wysokości odpisów na ZFŚS w 2017 roku

Iwona Maczalska 20.02.2017 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany wysokości odpisów na ZFŚS w 2017 roku

W 2017 roku po raz pierwszy od kilu lat odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ulegną zmianie. Wynika to z zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 rok.

W grudniu 2016 roku w życie weszła ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 rok (Dz.U. 2016 poz. 1984). W drodze ustawy zmianie uległa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych regulująca m.in. zasady obliczania wysokości odpisów podstawowych jak i fakultatywnych na ZFŚS. W myśl nowego brzmienia art. 5f tej ustawy ,,W 2017 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7”.

Oznacza to, że w 2017 roku obliczając wysokość odpisu na ZFŚS brać pod uwagę należy przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. – a nie jak to było dotychczas przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r.

Ponieważ przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 roku jest wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 roku (wzrost z 2917,14 zł do 3161,77 zł) – podwyżce ulegną również dotychczasowe wysokości odpisów podstawowych i fakultatywnych na ZFŚS.


Odpis obligatoryjny (podstawowy) na ZFŚS w 2017 roku

Równowartość obowiązkowych odpisów podstawowych pracodawca zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy Funduszu do 2 października 2017 roku, przy czym termin wpłaty pierwszej raty w wysokości 75% równowartości kwoty podstawowej odpisu minie 2 czerwca 2017 roku.

Wysokość aktualnie obowiązujących odpisów podstawowych przedstawia poniższa tabela:

ODPISY OBOWIĄZKOWE

Zatrudnieni

Procent wynagrodzenia

Kwota bazowa

Wysokość odpisu w 2017 roku

Na jednego zatrudnionego

37,50%

3161,77 zł

*przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 roku

1185,66 zł

Na jednego zatrudnionego w szczególnych warunkach

50%

1580,89 zł

Na jednego młodocianego pracownika

I rok nauki 5%

158,09 zł

II rok nauki 6%

189,71 zł

III rok nauki 7%

221,32 zł


Odpis fakultatywny (dobrowolny) na ZFŚS w 2017 roku

Ustawa o ZFŚS umożliwia również dokonanie odpisów fakultatywnych zwiększających Fundusz o 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zwiększenie to dotyczy każdego:

  • zatrudnionego pracownika posiadającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • emeryta i rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną.


 Kwoty odpisów fakultatywnych wskazuje poniższa tabela:

Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
197,61 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
197,61 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
237,13 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Iwona Maczalska, VAT.pl