Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zmiany w ustawach podatkowych podpisane. PIT, ryczałt, spadki... będą zmienione

Nowelizacja wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036) oraz ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2157 i 2157 oraz z 2018 r. poz. 650). Zmiany w dominującej części modyfikują regulacje, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175). 

<<Przedsiębiorstwo odziedziczysz bez podatku>>

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie przepisów:

  • dotyczących tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych (minimalnego podatku od przychodów z budynków);
  • określających zasady opodatkowania wygranych w grach hazardowych;
  • określających uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów;
  • normujących zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny oraz spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn;
  • dotyczących zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych.

<<Więcej zawodów z 50% kosztami>>

Ponadto ustawa wprowadza przepisy statuujące zwolnienia obejmujące:

  • kwoty umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym, dokonanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;
  • świadczenia z tytułu pomocy przyznanej na podstawie ustawy o świadku koronnym, ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, a także inne świadczenia o podobnym charakterze. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów modyfikujących regulacje dotyczące podatku od nieruchomości komercyjnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Źródło: www.prezydent.gov.pl