Pobierz e-pity 2019

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i specjalnym zasiłku opiekuńczym

Iwona Maczalska 20.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu zmianę zasad udzielania świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Osoby, które planują ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne mogą spodziewać się w najbliższym czasie licznych zmian. Chęć wprowadzenia modyfikacji jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 roku sygn. akt K 38/13, w którym to Trybunał orzekł m.in. o częściowej niekonstytucyjności przepisów  wprowadzających kryterium wieku powstania niepełnosprawności, jako przesłanki uzależniającej przyznanie świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy  – aktualnie obowiązujące przepisy

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów, prawo do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje osobie, która nie podejmie pracy zarobkowej, bądź też z niej zrezygnuje na rzecz sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Warunkiem jest, by niepełnosprawność ta powstała przed ukończeniem 18 r.ż. bądź 25 r.ż. Aktualnie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w żaden sposób nie jest uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego.

zasilki

Źródło: Thinkstock

Pozostałym osobom, które nie spełniają powyższych kryteriów przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy. Jego uzyskanie, w przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego uzależnione jest  od spełnienia kryterium dochodowego, które aktualnie wynosi 664 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy po zmianach

W myśl projektowanych zmian każdej osobie, która nie podejmie pracy bądź zrezygnuje z zadnienia na rzecz sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym będzie przysługiwało jedno świadczenie opiekuńcze tj. świadczenie pielęgnacyjne.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ulegnie zróżnicowaniu ze względu na wiek nabycia niepełnosprawności. I tak:

  1. W przypadku osoby, która nabyła niepełnosprawność przed ukończeniem 18 r.ż. bądź  w wieku do ukończenia 25 r.ż. – jeżeli się ciągle uczy – świadczenie to wyniesie 1200 zł do końca 2015 roku, oraz 1300 od stycznia 2016 roku,
  2. W przypadku osób, które nabyły niepełnosprawność w wieku innym niż wspomnianym w pkt. 1 – świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 800 zł.

Po zmianach prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie objęte kryterium dochodowym.  Świadczenie to będzie przysługiwało jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na jedną osobę nie przekroczy kwoty 1000 zł.

Uwaga! Projektowane przepisy mają mieć zastosowanie wyłącznie do osób, które jeszcze nie nabyły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Ci wszyscy, którzy aktualnie pobierają to świadczenie będą  stosować zasady dotychczasowe. Osoby takie nie będą musiały spełniać kryterium dochodowego, a także wysokość ich świadczenia nie będzie uzależniona od wieku nabycia niepełnosprawności przez osobę, nad którą sprawują osobistą opiekę.

Iwona Maczalska,
PIT.pl