Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń od 1 marca 2017 roku

Iwona Maczalska 24.02.2017 09:00 (aktualizacja: )


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało rozporządzenie wprowadzające zmiany do niektórych kodów tytułów ubezpieczeń. Zmiany będą obowiązywały od 1 marca 2017 roku.

Nowe kody tytułów ubezpieczeń 1 marca 2017
Źródło: YAY foto

16 lutego 2017 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2017 poz. 319).

Rozporządzenie wprowadza zmiany w następujących kodach:

  • w części I. „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1. „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem” wyrazy „11 34 – funkcjonariusz Służby Celnej” zostają zastąpione wyrazami: „11 34 – funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej”;
  • w części VII. „Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego” po wyrazach „700 – zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej” dodaje się wyrazy: „800 – wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60).

Powyższe zmiany w kodach zaczną obowiązywać od 1 marca 2017 roku.

Iwona Maczalska, PIT.pl