Zgłoszenie do CEIDG miejsc prowadzenia działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa

Przedsiębiorca rejestrując firmę w CEIDG musi podać szereg informacji, w tym m.in. dane dotyczące adresów, które będą miały związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca musi dbać, aby adresy widniejące we wpisie (dotyczące jego firmy) były aktualne. W razie jakichkolwiek zmian musi dokonać aktualizacji wpisu.

Adresy w CEIDG-1

• Adres zamieszkania

We wniosku CEIDG-1 w polu 04 należy podać adres zamieszkania. Na tej podstawie ustalany jest właściwy urząd skarbowy. Adres ten nie jest przechowywany i uwidaczniany w CEIDG, o ile nie jest równocześnie wskazany jako adres prowadzenia działalności lub adres do doręczeń.

Wskazywany w tym miejscu adres powinien być aktualny i zgodny ze stanem rzeczywistym, możliwie najdokładniej określony (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu i lokalu). Na ten adres przedsiębiorca będzie otrzymywał korespondencję z urzędu skarbowego - jeżeli nie wybierze formy elektronicznej dostarczania korespondencji.

• Adresy związane z działalnością

Wnioskodawca w polu 10 druku CEIDG-1 podaje adresy, które związane będą z jego działalnością. Te dane uwidocznione zostaną w bazie CEIDG.

W rubryce 10.1 należy wpisać adres do doręczeń. Będzie to adres, na który dostarczane będą przedsiębiorcy pisma urzędowe. Podanie tego adresu jest obowiązkowe. Wnioskodawca może tu wskazać adres polski lub zagraniczny, a także posługiwać się skrytką pocztową.

Dalej w rubryce 10.2 należy wskazać stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. To najważniejsze stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (przed dniem 30 kwietnia 2018 r. uwidaczniane było jako adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej). Takim adresem może być biuro, sklep, punkt przyjmowania usług, magazyn, plac czy mieszkanie. W wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie internetowej serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl prowadzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii czytamy: "(…) Jeśli twoja działalność wiąże się z częstymi zmianami miejsca jej wykonywania (usługi u klienta) lub ma charakter mobilny, nie musisz we wniosku rejestracyjnym wskazywać adresu miejsca wykonywania działalności. Jedynym wpisanym adresem może być twój adres do doręczeń (nie musi być to twój adres zamieszkania). (…) Miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest adres, a nie obszar. Zatem nie ma możliwości wskazania jako miejsca prowadzenia działalności: "Polska" albo "Unia Europejska" albo "cały kraj". Miejsce wykonywania działalności nie powinno być utożsamiane z faktycznym miejscem świadczenia usług, ale z miejscem, gdzie przedsiębiorca podejmuje czynności administracyjne, gromadzi dokumentację podatkową, umowy z kontrahentami i inne dokumenty".

Natomiast w polu 11 należy uwidocznić dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Wykazać trzeba wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak: oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług. Jeżeli takich miejsc jest więcej niż jedno, pozostałe należy zgłosić za pomocą części CEIDG-MW. Dla każdego wpisywanego miejsca należy dodatkowo określić:

  • czy wskazany adres dotyczy miejsca wykonywania działalności przez przedsiębiorcę czy spółkę cywilną,
     
  • przewidywaną, całkowitą liczbę osób pracujących pod tym adresem, do których zalicza się: wnioskodawcę jako właściciela, członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia jako osoby współpracujące oraz wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę ze stanowiskiem pracy wyznaczonym pod tym adresem,
     
  • rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej w tej lokalizacji - uwidocznić należy kody PKD określające czynności wykonywane pod danym adresem.

Tytuł prawny do lokalu

Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Może to być: prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dzierżawa, najem lub użyczenie. Dokumentem potwierdzającym posiadanie takiego tytułu może być umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, wypis z księgi wieczystej, akt własności czy też umowa w formie pisemnej: dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Dokumentu poświadczającego posiadanie tytułu prawnego nie trzeba składać wraz z wnioskiem CEIDG-1. Wystarczające jest złożenie oświadczenia potwierdzającego posiadanie takiego tytułu. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zgoda właściciela lokalu

Jeżeli działalność ma być prowadzona w wynajmowanym czy dzierżawionym lokalu, to obowiązkiem przedsiębiorcy jest poinformowanie o tym fakcie właściciela i uzyskanie jego zgody. Może się bowiem okazać, że właściciel zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej. Przykładowo podatek w maksymalnej wysokości regulować należy w przypadku prowadzenia firmy w mieszkaniu. Jednak opłaca się go w tej wysokości wyłącznie za tę część mieszkania, która faktycznie jest wykorzystywana na potrzeby prowadzenia firmy. W takim przypadku właściciel mieszkania zobowiązany jest złożyć właściwemu organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta) informację o wystąpieniu okoliczności uzasadniających zmianę stawki podatku od nieruchomości (zmiana sposobu użytkowania). Jednak może okazać się, że właściciel mieszkania nie będzie musiał dokonywać zmian i w konsekwencji stawka podatkowa nie ulegnie zmianie. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeżeli dane mieszkanie nie utraci swojej funkcji mieszkalnej i przykładowo pokój przeznaczony na działalność firmy nadal będzie wykorzystywany w celach mieszkaniowych.


autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 2019-02-14

Koszty bilansowe rozliczane w czasie. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Zakładanie firmy