Pobierz e-pity 2019

Zgłoszenia rejestracyjne VAT-R w 2015 roku - zmiany

Iwona Maczalska 24.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

Zgłoszenia rejestracyjne VAT-R w 2015 roku - zmiany

W styczniu 2015 roku wejdą w życie zmiany dotyczące dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez podatników rejestrujących działalność gospodarczą dla celów podatku od towarów i usług. Zmiany dotkną m.in. opłat i uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego.

20 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. 2014 poz. 1624). W myśl rozporządzenia od stycznia 2015 roku do listy podatników zwolnionych z obowiązku składania zgłoszenia VAT-R dołączą:

Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R 2015
Źródło: Thinkstock

1. Podatnicy nieposiadający na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie następujące czynności:

a) usługi transportowe i usługi pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania w imporcie towarów,

b) usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

c) usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz inne o podobnym charakterze usługi świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

d) usługi świadczone na obszarze portów morskich polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

e) usługi świadczone na obszarze portów morskich, związane z transportem międzynarodowym, polegające na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

f) usługi ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usługi związane z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,

g) usługi związane z obsługą statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, należących do armatorów morskich, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi,

h) usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, oraz ich części składowych,

i) usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

j) usługi, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla której podatnikiem jest nabywca,

l) pozostałe usługi świadczone na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służące bezpośrednim potrzebom środków
transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub ich ładunków,

m) usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy;

2. Podatnicy zidentyfikowani jako podatnicy VAT – przewozy okazjonalne (na podstawie art. 134a ust. 4 ustawy). Rozporządzenie jest odpowiedzią na zmiany wynikające z ustawy z dnia 25 lipca o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2014 poz. 1171), która wprowadzi od stycznia 2015 roku m.in. nowe zasady określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, usług świadczonych drogą elektroniczną a także nową, szczególną procedurę rozliczania VAT w przypadku podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium kraju UE usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu.


<< więcej o zmianach

Brak obowiązku potwierdzenia zgłoszenia VAT-R w 2015 roku

Rozszerzenie listy podatników zwolnionych z obowiązku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R to nie jedyna zmiana jaka wejdzie w życie z początkiem 2015 roku. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał również ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która likwiduje obowiązek uzyskania potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R u podatników, którzy takiego zgłoszenia muszą dokonać podczas rejestracji działalności gospodarczej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na podatnikach podatku VAT ciąży obowiązek obligatoryjnego złożenia u naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przed dniem wykonania pierwszej czynności. Zasady rejestracji reguluje art. 96 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535), zgodnie z którym po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R naczelnik urzędu skarbowego dokonuje rejestracji podatnika. Potwierdzeniem rejestracji podatnika, jako ,,podatnika VAT czynnego” jest wydanie deklaracji VAT-5, która aktualnie podlega opłacie w wysokości 170 zł. Co więcej na wniosek podatnika wydane może być również pisemne potwierdzenie zawierające informację, czy podatnik zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny, czy jako podatnik zwolniony. Koszt wydania takiego dokumentu wynosi 21 zł.

Od stycznia 2015 roku obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego zostanie całkowicie zniesiony. Naczelnik urzędu skarbowego zarejestruje podatnika jako ,,podatnika VAT czynnego” lub ,,podatnika VAT zwolnionego”, lecz ewentualnego potwierdzenia tej rejestracji dokona wyłącznie na wniosek zainteresowanego podatnika.

Iwona Maczalska,
VAT.pl