Zawieszenie obowiązków tworzenia ZFŚS w związku z tarczą 4.0

Ewelina Czechowicz

Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. przewiduje możliwość zawieszenia  obowiązku tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, odprowadzania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych.

Zawieszenie obowiązków

Tarcza 4.0 dopuszcza możliwość zawieszenia przez pracodawcę obowiązku:

 1. tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 2. dokonywania odpisu podstawowego,
 3. wypłaty świadczeń urlopowych – o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Pracodawca może skorzystać z zawieszenia wyżej wymienionych obowiązków w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w przypadku:

 1. wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub
 2. istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust.

Spadek obrotów gospodarczych i istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń

Spadek obrotów gospodarczych to spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 15g ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 2. nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 15g ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń to zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Do kosztu wynagrodzeń pracowników nie zalicza się:

 1. kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę;
 2. kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8, w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia.

Porozumienie z organizacjami związkowymi

Kiedy u pracodawcy działają:

 1. organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - dalej u.z.z., z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
 2. organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 u.z.z. - jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy

zawieszenie obowiązków tworzenia ZFŚS, odprowadzania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych następuje w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi.

Wyższe odpisy i inne świadczenia przewidziane w układach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania

Na podstawie tarczy 4.0 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku:

 1. wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub
 2. istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2,

nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, wprowadzonych na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalających wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta ustawa.

W takim przypadku stosuje się wysokość odpisu na ten fundusz określoną w ustawie.

ZFŚSUrlopKoronawirus w Polsce