Zarobki w walucie z umów o pracę i umów cywilnoprawnych w rocznym PIT

Piotr Szulczewski 16.02.2018 09:00 (aktualizacja: )

Wypłata wynagrodzeń w walucie (np. w euro, dolarze) może być wprowadzona zarówno w przypadku ich uzyskiwania za granicą, jak i w polskich zakładach pracy. Pojawia się wówczas problem, czy takie kwoty wykazywać w kwocie przewalutowanej po kursie faktycznie stosowanym czy kursie średnim NBP.

Zarobki w walucie z umów o pracę i umów cywilnoprawnych w rocznym PIT

Zarobki w walucie z umów o pracę i umów cywilnoprawnych w rocznym PIT / YAY foto

 

Prawidłowe przewalutowanie podatkowe wynagrodzeń stanowi obowiązek płatnika, a nie podatnika. Wyznaczenie prawidłowego kursu będzie bowiem wpływało na pobór zaliczek na podatek dochodowy we właściwej wartości, a te elementy rozliczeń podatkowych obciążają wypłacającego. Osoba uzyskująca wynagrodzenie w walucie obcej za pośrednictwem płatnika nie musi zatem samodzielnie ustalać zasad rozliczeń walutowych. Niemniej jednak może się zdarzyć, że płatnik obliczy kurs w taki sposób, że zaliczka na podatek (oraz ewentualny podatek do zapłaty) będzie znacznie wyższy niż kwoty należne do zapłaty. Podatnik powinien wówczas na deklaracji PIT posłużyć się kwotami prawidłowymi, ustalonymi samodzielnie. Samodzielnego rozliczenia podatkowego kursu walut powinie dokonać również podatnik, który samodzielnie opłaca w Polsce zaliczki na podatek.

Przeliczenie w kwotach prawidłowych

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Podobnie ustalane są zasady w stosunku do:

  • kosztów w walutach obcych - przelicza się je na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
  • kwot uprawniających do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz kwot podatku płaconego za granicą - wyrażonych w walutach obcych - przelicza się je na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Wynagrodzenia rozliczane za pośrednictwem płatników nie zobowiązują do stosowania tzw. różnic kursowych, a zatem np. nie trzeba w PIT wpisywać różnic pomiędzy kursem średnim NBP a kursem faktycznie zastosowanym. Podobnie różnic tych nie rozliczają osoby, które samodzielnie rozliczają wynagrodzenia zagraniczne. Taki obowiązek spoczywa wyłącznie na przedsiębiorcach, u których dodatnie lub ujemne różnice kursowe stanowią odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów.

Problem faktyczny: przeliczenie kursu a wypłaty do 10 go dnia za miesiąc poprzedni

Nagminnym i nierozwiązanym pozostaje kłopot zastosowania kursu średniego NBP z dnia poprzedniego w przypadku firm dokonujących wypłat w walucie i zatrudniających znaczną ilość pracowników. Firmy te musiałyby albo dzielić na kilka dni wypłaty i każdego dnia obliczać wynagrodzenia przy zastosowaniu innego kursu walutowego, albo też korzystać z kursu wyłącznie przez jeden dzień – i rozliczyć tego dnia wynagrodzenia wszystkich pracowników. W efekcie w praktyce przyjmuje się często kurs NBP nie tyle z dnia poprzedzającego datę wypłaty, lecz z ostatniego dnia rozliczanego okresu. Postępowanie takie nie jest w pełni prawidłowe, niemniej praktyka pokazuje, że organy skarbowe rzadko kwestionują tego rodzaju działanie.

Podatnik, który dostał od płatnika tego rodzaju rozliczenie i przeliczając samodzielnie kwoty zaliczek dojdzie do wniosku, że jego wynagrodzenie jest niższe niż zakładane (zaliczka na podatek jest wyższa niż prawidłowa), może przewalutowania dokonać samodzielnie, bez wykorzystania danych z PIT-11 od płatnika.

Piotr Szulczewski, PIT.pl