Pobierz e-pity 2019

Zaliczka nie zmniejszy bieżących zobowiązań podatkowych

Piotr Szulczewski 28.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zaliczka nie zmniejszy bieżących zobowiązań podatkowych

Podatkowy efekt zapłaty zaliczki na poczet zobowiązań realizowanych w przyszłych okresach rozliczeniowych wystąpi u opłacającego ją dopiero po realizacji należnego świadczenia. W efekcie bieżące płatności nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych i to niezależnie, czy zaliczka wynika z wydatków bezpośrednio, czy jedynie pośrednio związanych z osiąganiem przychodów.

Oceniając wydatek jako koszt uzyskania przychodów, należy zastanowić się nad następującymi warunkami:

  • czy jego poniesienie nastąpiło w celu uzyskania przychodu,
  • czy nie został wymieniony w katalogu wydatków negatywnych, których nie można zaliczać do kosztów podatkowych (art.16 ust.1 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 ustawy o PIT),
  • czy został on prawidłowo udokumentowany.

Zaliczka stanowi świadczenie zwrotne, które nie musi zostać zaliczone na poczet świadczenia głównego. A zatem nie jest pewnym, by wpłacona kwota zaliczki dokonana została na poczet uzyskiwania przychodów. Przykładowo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt US I/1-415/21a/2006) stwierdził, że: „Kwota uiszczonych zaliczek na rzecz podwykonawców nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodu w danym roku, gdyż wydatki te nie wiążą się z uzyskaniem przychodu w tym roku”.

Zaliczka nie zawsze w koszty uzyskania przychodu
Źródło: EastNews

Rozrachunki z kontrahentami za okres pomiędzy definitywnym wykonaniem usługi lub nabyciem towaru nie stanowią kosztów podatkowych. Dopiero faktyczna realizacja umowy – spełnienie świadczenia pozwala na to, by zaliczka uznawana została za koszt podatkowy i została zaksięgowana również jako wydatek obniżający zobowiązanie względem organów skarbowych.

Na kwestię zaliczenia płatności do kosztów nie ma wpływu, czy płatność obejmuje tylko część ceny, czy też płatność nastąpiła przed dokonaniem czynności, co daje w efekcie 100% ceny za towar. Nie wpływa na to również zasada wynikająca z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT zgodnie z którą za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu oraz, że w myśl art. 22 ust. 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione (por. interpretację z dnia 04.05.2011, sygn. ILPB1/415-188/11-2/AGr, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu).

Zaliczka, przedpłata, zadatek

Charakteru zaliczki nie będzie miała definitywna przedpłata na poczet dokonanej dostawy o ile nie będzie ona posiadała zwrotnego charakteru. Cywilnoprawny definitywny charakter przedpłaty nie wpłynie jednak na postrzeganie przedpłaty. Nadal bowiem definitywna zapłata wpłynie na możliwość uzyskiwania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów w okresie, w którym przedpłata spowoduje po stronie ponoszącego koszt uzyskania świadczenia wzajemnego, np. uzyskania maszyny, towaru, czy zakończenia realizowanej na jego rzecz usługi.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl