Pobierz e-pity 2019

Wynagrodzenie za grudzień 2014 r. i styczeń 2015 r. w PIT-11 za 2014 rok

Iwona Maczalska 02.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

2 marca mija ostateczny termin przekazania pracownikom elektronicznych informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-11. Prawidłowe ustalenie dochodu pracownika może czasami sprawiać problemy.

W 2015 roku mają miejsce duże zmiany w zasadach oraz terminach przekazywania deklaracji PIT-11 do urzędów skarbowych oraz pracowników. Z tradycyjnej, papierowej formy rozliczeń mogą skorzystać wyłącznie płatnicy podatku PIT rozliczający nie więcej niż 5 pracowników. Płatnicy ci mają obowiązek przekazania papierowych druków:

  1. do urzędu skarbowego - do dnia 2 lutego 2015 roku,
  2. do podatników (pracowników) - do 2 marca 2015 roku.

Płatnicy składek, którzy wybiorą elektroniczną formę deklaracji PIT-11 mają dłuższy termin na przekazanie deklaracji. W ich przypadku ostateczny termin przekazania druków zarówno do urzędu skarbowego jak i podatników mija 2 marca 2015 roku.

Wynagrodzenie za grudzień 2014 roku w PIT-11
Źródło: Thinkstock


Wynagrodzenie za grudzień 2014 r. i styczeń 2015 r.

Niejednokrotnie płatnicy mają wątpliwości co do konieczności umieszczania wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w grudniu lub styczniu w deklaracji PIT-11. Problem pojawia się wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika wypłacane w kwocie należnej za miesiąc grudzień 2014 roku zostało wypłacone w styczniu 2015 roku. Pojawia się pytanie, czy taką kwotę ująć w deklaracji PIT-11?

W PIT-11 za rok 2014 należy ująć wyłącznie przychody osiągnięte przez podatnika w roku podatkowym, za który dana informacja została sporządzona. Przy czym kluczem do uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie jest art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , z którego wynika, że momentem powstania przychodu m.in. ze stosunku pracy jest moment otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy, wartości pieniężnych, wartości świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń.

Oznacza to, że w informacji PIT-11 należy ująć wyłącznie przychody osiągnięte i wypłacone pracownikowi w 2014 roku bowiem wynagrodzenie należne za miesiąc grudzień 2014 roku, lecz wypłacone w styczniu 2015 stanowi przychód 2015 roku.
 

Przykład

Pracodawca wypłaca pracownikom wynagrodzenie za pracę do dnia 10 następnego miesiąca. Zgodnie z tą zasadą pracownicy otrzymali wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2014 roku w styczniu 2015 roku (najpóźniej 10 stycznia). W takiej sytuacji wynagrodzenie za miesiąc grudzień – wypłacone w styczniu 2015 roku należy ująć nie w informacji PIT-11 za 2014 rok, lecz dopiero za rok 2015.

Podobnie jest z zaliczkami na podatek dochodowy. Przy czym należy pamiętać, ze zaliczki są związane z osiągniętym przychodem, na poczet którego są pobierane. Zatem zalicza się je do tego samego roku podatkowego, do którego zaliczono przychód z nią związany. Nie ma zatem znaczenia data przekazania zaliczki przez pracodawcę na rachunek organu skarbowego, lecz okres pobrania jej od wynagrodzenia podatnika, za który uznaje się okres uzyskania przez niego przychodu podatkowego.
 

Przykład

Pracodawca pobrał zaliczkę na podatek od wynagrodzenia, które zostało wypłacone za grudzień 2014 roku, lecz przekazał ją na konto urzędu skarbowego dopiero w styczniu 2015 roku. W takim przypadku zaliczkę należy ująć w deklaracji PIT-11 za 2015 rok ponieważ zaliczka ta dotyczyła przychodu uzyskanego w roku 2015.

Iwona Maczalska,
PIT.pl