Wynagrodzenia ze wspólnoty mieszkaniowej - bez PIT-11, kłopot z deklaracją PIT

Piotr Szulczewski 14.02.2018 10:00 (aktualizacja: )

Wspólnoty mieszkaniowe w formie uchwały mogą powołać zarząd kierujący jej sprawami i reprezentujący wspólnotę na zewnątrz. O ile osoby wchodzące w skład zarządów osób prawnych lub wykonujących wyłącznie czynności społeczne lub obywatelskie rozliczają przychody z tzw. działalności wykonywanej osobiście, to członkowie wspólnoty, jako podmiotu nie posiadającego osobowości prawnej, rozliczają przychody zupełnie inaczej. Ma to dalekie konsekwencje w zakresie obowiązków płatnika, jak również stosowania kosztów podatkowych czy też ustalenia kwoty zwolnionej od podatku u powołanych pełniących określone obowiązki.

Wynagrodzenia ze wspólnoty mieszkaniowej - bez PIT-11, kłopot z deklaracją PIT

Wynagrodzenia ze wspólnoty mieszkaniowej - bez PIT-11, kłopot z deklaracją PIT / YAY foto

 

Jak wynika z ustawy o własności lokali, jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Wynagrodzenia otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej może wynikać bezpośrednio z powołania (uchwały). Stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że:

  • Wspólnota nie posiada osobowości prawnej, stąd nie może dojść do rozliczenia działalności wykonywanej osobiście, prowadzonej przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (nie można więc korzystać ze zwolnień z podatku diet, które wypłacane są takim osobom),
  • Czynność nie stanowi działalności na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz społeczności lokalnej, stąd przychody nie zalicza się do grupy otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek.

Gdyby wynagrodzenie pochodziło nie z tytułu powołania lecz z tytułu umowy zlecenie lub pracę – wspólnota wystawiałaby PIT-11, na którym wskazywałaby wysokość wynagrodzenia.

PIT-8C od wspólnoty mieszkaniowej

Wypłata wynagrodzeń z innych źródeł przychodów zobowiązuje do wykazania ich w części D informacji PIT-8C.

Wspólnota wypłaca członkom zarządów kwoty brutto. Wynagrodzeń nie opodatkowują i nie pobierają od nich podatku zarówno ryczałtowego, jak i zaliczki na podatek. Niezależnie zatem, czy wynagrodzenie będzie wyższe, czy też nie będzie przekraczało 200 zł miesięcznie, wypłata nastąpi w kwocie brutto.

W efekcie na podatniku ciąży obowiązek samodzielnego zapłaty podatku z tytułu wynagrodzenia ze wspólnoty mieszkaniowej.

Zaliczki i rozliczenie roczne

Nie należy co miesiąc płacić samodzielnie zaliczek na podatek. Wykazać należy przychód w deklaracji rocznej. Podatnik ponoszący koszty – powinien samodzielnie ustalić ich wartość oraz wskazać w deklaracji PIT.

Jeżeli podatnik posiada inne przychody rozliczane wyłącznie przez płatników – musi zmienić deklarację, na której się rozlicza – zamiastPIT-37, rozliczenia wykazującego wynagrodzenia ze wspólnoty mieszkaniowej – dokonać należy na PIT-36.

Dochód doliczany jest do pozostałych przychodów i opodatkowany jest wedługskali podatkowej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl