Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tarczy 4.0

Ewelina Czechowicz

Prezydent 23 czerwca 2020 r. podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Akt ten wprowadza ułatwienia w funkcjonowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zmiany mają zwiększyć płynność finansową samorządów.

» Tarcza 4.0: tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw

Wprowadzone zmiany mają ułatwić wykonywanie budżetów i uelastyczniają reguły fiskalne, obowiązujące w samorządach. Ustawa ma poprawić płynność finansową samorządów.

Ułatwienia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w tarczy 4.0 to:

  1. wprowadzenie możliwości wcześniejszego przekazywania samorządom w 2020 r. subwencji ogólnej z budżetu państwa, co ma zapewnić zwiększenie płynności finansowej samorządów,
  2. możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych,
  3. uelastycznienie w 2020 r. wymogu równoważenia strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19,
  4. złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19,
  5. zwiększenie możliwości JST do spłaty zadłużenia. Ustalając na rok 2021 i lata kolejne relację ograniczającą wysokość spłaty długu, jednostka będzie w budżecie pomniejszać wydatki bieżące o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
  6. Nieuwzględniania w ustaleniu potencjału dochodowego samorządu udzielonych ulg w postaci rozłożenia i odroczenia zapłaty podatków i zaległości podatkowych.

 

Koronawirus w Polsce