Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych najpóźniej do 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. muszą uzyskać wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Rejestr ten prowadzi marszałek województwa właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług przechowalniczych.

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się przepisy - świadczenie usług w zakresie prowadzenia archiwum dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania bez wymaganych uprawnień będzie podlegało karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.  

e-akta: skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Jeśli nie uzyskasz wpisu w podanym terminie, musisz zakończyć działalność przechowalniczą,
a dokumentację przekazać do dalszego przechowania przechowawcy, który posiada uprawnienia do jej przechowywania.

Wykaz przechowawców jest dostępny na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa właściwym ze względu na miejsce świadczenia usług przez przechowawcę.     

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych  oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r., poz. 357).

Źródło: ZUS

Kodeks pracyZakładanie firmy