Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ważne daty dla przedsiębiorców. Obowiązki podatkowe i księgowe w listopadzie 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnieniu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w listopadzie 2022 r., oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Wymiar czasu pracy w listopadzie 2022 r.

W listopadzie 2022 r. występują 2 święta (1 i 11 listopada), które obniżają wymiar czasu pracy. Liczba dni kalendarzowych w listopadzie 2022 r. wynosi 30 dni, zatem wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin zgodnie z wyliczeniem:

 • 176 h - 16 h (za 1 i 11 listopada 2021 r.) = 160 h
 • (4 tyg. x 40 godz.) = 160 godzin

Ważne terminy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

7.11.2022 r. (poniedziałek)

Wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

21.11.2022 (poniedziałek)

Do 21 listopada 2022 r. należy dokonać wpłaty na należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

 1. na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące;
 2. na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Obowiązki podatkowe i księgowe w listopadzie 2022 r.

Źródło: shutterstok

Składki ZUS w listopadzie 2022 r.  

Kwota składki zdrowotnej w listopadzie 2022 r. będzie opłacana podobnie jak w poprzednich miesiącach 2022 r.  Jej wysokość będzie zależna od dochodu i formy opodatkowania. 

Wysokość składek ZUS na 2022 r. (standardowych)

Rodzaj składki

2022 r.

2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

 Składka zdrowotna

zależna od dochodu/formy opodatkowania

381,81 zł

38,11 zł

8,32%

 Składka emerytalna

693,58 zł

615,93 zł

77,65 zł

12,61%

 Składka rentowa

284,26 zł

252,43 zł

31,83 zł

12,61%

 Składka chorobowa

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

 Składka wypadkowa

59,34 zł

52,70 zł

6,64 zł

12,60%

 Składka na Fundusz Pracy

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

SUMA SKŁADEK ZUS

1 631,20 zł w 2022 r.  

1 457,49 zł

173,71 zł

11,33%

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

Rekordowa podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców w 2023 roku. Wzrost o ponad 15%. - PIT.pl

Obowiązki podatkowe w urzędzie skarbowym w listopadzie

W listopadzie 2022 r. przedsiębiorcy muszą pamiętać też o obowiązkach względem urzędu skarbowego:

7.11.2021 (poniedziałek)

Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2022 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które uregulowane jest w art. 103 ust. 5a u.p.t.u., podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za okresy miesięczne w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty. Z uwagi na fakt, ze 5 listopada wypada w sobotę obowiązek ten przesuwa się do poniedziałku.  

Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2022 r.

Na podstawie obowiązujących przepisów podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

"Polski ład": ograniczenie w stosowaniu karty podatkowej

10.11.2022 (czwartek)

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2022 r.

21.11.2022 (poniedziałek)

W poniedziałek przedsiębiorcom kończy się czas na spełnienie kilku ważnych obowiązków względem skarbówki. Muszą oni dokonać:

 • wpłaty za październik 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych,
 • wpłaty za październik 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy,
 • wpłaty za październik 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2022 r.

25.11.2022 (piątek)

Piątek również będzie pracowitym dniem. Prowadzący działalność gospodarczą muszą pamiętać o:

 • wpłacie podatku VAT za październik 2022 r.,
 • złożeniu deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik 2022 r.,
 • przesłaniu pliku JPK_V7M za październik 2022 r.,
 • przesłaniu pliku JPK_V7K za październik 2022 r. (część ewidencyjna),
 • wpłacie podatku akcyzowego za październik 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego,
 • przesłaniu informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik 2022 r.,
 • złożeniu deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2022 r.,
 • rozliczeniu podatku cukrowego należnego za październik 2022 r.,
 • rozliczeniu podatku od sprzedaży detalicznej za październik 2022 r.

Pozostałe obowiązki

15.11.2022 (wtorek)

Tego dnia należy wykonać:

 • wpłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2022 - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
 • wpłatę IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne,
 • wpłatę do PPK za październik 2022 r.

22.11.2022 (poniedziałek)

Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r. poz. 956).

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-0, dotyczące wpłat;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-b, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-a, dotyczące wpłat należnych;
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-II-b, dotyczące wpłat należnych;

25.11.2022 (piątek)

Należy przekazać dokumenty do PEFRON, które dotyczą dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2022 r.

30.11.2022 r. (środa)

W ostatni dzień miesiąca należy pamiętać o:

 • ustaleniu płatników zasiłków za 2023 r.,
 • oświadczeniu wyboru lub rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym składanym przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej,
 • osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane przekazać do PEFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2022 r.
 • złożeniu Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w sierpniu 2022 r.  

KsięgowośćZUSPodatek liniowyPodatki 2022RyczałtFormy opodatkowaniaSkładka zdrowotna