Pobierz e-pity 2020

VAT-REF tylko do 30 września

Piotr Szulczewski 29.09.2015 09:00 (aktualizacja: )

VAT-REF za 2014 r. tylko do końca września 2015 r.

Z końcem września mija termin składania wniosków o zwrot podatku VAT zapłaconego przez podatników w innym kraju UE za rok 2014. Jeżeli podatnik nie prowadzi działalności na terytorium danego państwa, a opłacił tam podatek w związku wykonywanymi tam czynnościami, do 30 września może wystąpić o zwrot tego podatku.

VAT-REF za 2014 r. tylko do końca września 2015 r.

Źródło: YAY foto

Zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą dotyczy podatników niemających siedziby w państwie członkowskim zwrotu, czyli państwie, w którym podatnik zapłacił podatek VAT nie wykonując w tym kraju czynności opodatkowanych uznawanych za dostarczanie towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju.

Wniosek o zwrot VAT przesyła się do Państwa członkowskiego siedziby podatnika (składa się go w polskim organie podatkowym), który niezwłocznie potwierdza złożenie VAT-REF. Państwo zwracające VAT natomiast ma obowiązek poinformować wnioskodawcę w terminie 4 miesięcy od jego uzyskania o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, a wypłacić zwrot w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych liczonych od upływu terminu o decyzji organu państwa obcego. Za opóźnienia należą się odsetki za zwłokę.

Wnioski za rok poprzedni przesyłane do 30 września nie mogą być krótsze niż kwartał i dłuższe niż rok. Możliwe jest zatem złożenie maksymalnie 4 różnych wniosków obejmujących rok poprzedni. Należy przy tym pamiętać, że wnioski częściowe nie mogą obejmować kwot mniejszych niż 400 euro, a w przypadku wniosku częściowego – 50 euro.

Formularz  ObjaśnieniaOpis deklaracji
VAT-REF (3)instrukcja.pdf

Formularz przeznaczony do wniosków za 2014 r.

(składanych w terminie do 30 września 2015 r.)

VAT-REF (4)instrukcja.pdf

Formularz przeznaczony do wniosków za 2015 r.

(składanych w terminie do 30 września 2016 r.)

Istnieje możliwość, by Państwo, z którego należy się zwrot badało prawo podatnika do zwrotu oraz wymagało dodatkowych informacji i dokumentów. W takim przypadku termin do zwrotu wydłuża się.

Za wniosek złożony uznaje się wniosek zawierający wszystkie niezbędne informacje – czyli wniosek kompletny. Gdy wnioskowana kwota podstawy opodatkowania jednej faktury przekracza 1000 euro lub 250 euro w przypadku paliwa, należy dołączyć je do wniosku. Aby być uprawnionym do uzyskania zwrotu w państwie członkowskim zwrotu, podatnik niemający siedziby w tym państwie musi dokonywać transakcji dających prawo do odliczenia w Polsce.

Piotr Szulczewski

VAT.pl