Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Urlop wypoczynkowy 2017

Iwona Maczalska 18.07.2017 09:00 (aktualizacja: )

Urlop wypoczynkowy 2017

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje kilka dni wolnego od pracy. Dni tych pracownik nie może się zrzec ani przekazać na inną osobę. Sprawdź, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje Ci w 2017 roku, do kiedy wykorzystać zaległy urlop oraz czy pracodawca może Cię odwołać z urlopu.

Wniosek urlopowy 2017
Źródło: YAY foto

Każdemu pracownikowi przysługuje ustawowo określona wysokość odpoczynku wynikającego z rozkładu czasu pracy. Odpoczynek ten udzielany jest w formie urlopów udzielanych w celach wypoczynkowych, oraz zwolnień od pracy udzielanych z powodów uniemożliwiających świadczenie pracy przez pracownika np. w przypadku wystąpienia choroby. Zasady jego udzielania ściśle określają przepisy Kodeksu pracy. Urlop wypoczynkowy 2017

Wysokość przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego w skali roku uzależniona jest od stażu pracy, do którego wlicza się również okres pobierania nauki. Urlop wypoczynkowy jest urlopem bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownika, który podejmuje pracę po raz pierwszy uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Wymiar urlopu wypoczynkowego oznacza liczbę dni urlopu, jakie ma prawo wykorzystać pracownik i wynosi on:

  1. 20 dni – w przypadku pracownika zatrudnionego krócej niżeli 10 lat,
  2. 26 dni – w przypadku pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat.

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze pracy wysokość urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Urlop wypoczynkowy a okres nauki w szkole

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, oprócz stażu pracy wlicza się również okresy ukończonej nauki w:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  5. szkoły policealnej - 6 lat,
  6. szkoły wyższej - 8 lat.

- okresy te nie podlegają sumowaniu.

Przykład 1

Pani Natalia ukończyła studia wyższe. Zaraz po studiach znalazła pracę i została zatrudniona na podstawie umowy i pracę. Praca ta była jej pierwszą pracą na podstawie umowy o pracę. Pani Natalii przysługiwać będzie 20 dni urlopu ponieważ jej staż pracy wynosi 8 lat (ukończona szkoła wyższa).

Przykład 2

Pani Natalia ukończyła studia wyższe. Zaraz po studiach znalazła pracę i została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W trakcie studiów zatrudniona była u trzech pracodawców na podstawie umowy o pracę. Łączny staż pracy na studiach u Pani Natalii wyniósł 2 lata. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy - wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. W przypadku Pani Natalii oznacza to, że korzystniejsze było uwzględnienie ukończenia szkoły wyższej dające 8-letni staż pracy. Nie można jednak wziąć pod uwagę równolegle biegnącego zatrudnienia (praca w trakcie studiów).

Urlop wypoczynkowy a okresy poprzedniego zatrudnienia

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się również okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Przykład

Pan Jan był zatrudniony w firmie X od września 2005 r. do września 2010 r., a następnie od lipca 2010 r. został zatrudniony w firmie Y. Ponadto jest on absolwentem szkoły wyższej. Zważywszy na to, że Pan Jan posiada 6-letni staż pracy (5lat pracy w firmie X + 1 rok pracy w firmie Y) oraz ukończył studia wyższe (8 lat pracy) to łącznie posiada on 14 lat stażu pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego jaki przysługuje Pani Janowi wynosi 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym uzyskał on prawo do urlopu. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Warto jednak pamiętać, że co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 dni kolejnych kalendarzowych.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Jeżeli w zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związkowa, a pracodawca nie ustala planu urlopów, ich termin ustala się po porozumieniu z pracownikiem.

Plan urlopu podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi na podstawie pisemnego wniosku. Zazwyczaj pracownik korzysta z wniosku obowiązującego w zakładzie pracy. W razie jego braku pracownik może przedstawić pracodawcy pismo własnoręcznie napisane bądź skorzystać z gotowego wniosku znajdującego się w tabeli poniżej:

PobierzOpis deklaracji
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2016 rok

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy niewykorzystaną część urlopu wypoczynkowego należy wykorzystać najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że zaległe urlopy wypoczynkowe za 2016 rok pracownik zobowiązany jest wykorzystać najpóźniej do dnia 30 września 2017 roku.

Na straży wykorzystania zaległych urlopów powinien stać sam pracodawca. Nieudzielenie bowiem zaległego urlopu wypoczynkowego pracownikowi, w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 282 § 1 pkt 2) wykroczenie to jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego pracownika

Odwołanie z urlopu wypoczynkowego pracownika dotyczy urlopu wypoczynkowego już udzielonego pracownikowi. Pracodawca może odwołać z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecność w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Ze względu na to, że przepis ten nie wskazuje konkretnych sytuacji, w jakich pracodawca może odwołać pracownika ocena, czy sytuacja w firmie faktycznie wymaga powrotu pracownika z urlopu wypoczynkowego, należy wyłącznie do pracodawcy. Przed podjęciem decyzji o odwołaniu pracownika z urlopu wypoczynkowego warto dokładnie przemyśleć, czy jego obecność w danej chwili w firmie jest faktycznie konieczna. Zgodnie bowiem z art. 167§2 pracodawca odwołujący pracownika z urlopu wypoczynkowego zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Iwona Maczalska, VAT.pl